Những câu caption deep tiếng Anh hay và ý nghĩa - TDP
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Những câu caption deep tiếng Anh hay và ý nghĩa

Một vài dòng caption deep tiếng Anh có thể khiến cho suy nghĩ và hành động của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Những caption tiếng Anh deep còn mang lại một thông điệp tích cực và truyền tải được nhiều cảm xúc, suy nghĩ của bạn. Hãy cùng TDP IELTS xem những dòng caption deep tiếng Anh hay và ý nghĩa dưới đây, để tiếp thêm cho mình sức mạnh và động lực nhé. 

Những câu caption deep tiếng Anh về tình yêu

Những câu caption deep tiếng Anh về tình yêu đầy ấn tượng - TDP IELTS
Những câu caption deep tiếng Anh về tình yêu đầy ấn tượng – TDP IELTS

Bạn có thể thông qua những câu nói deep bằng tiếng Anh về tình yêu để truyền tải những cảm xúc và thông điệp. Dưới đây là những câu caption deep tiếng Anh về tình yêu, bạn đọc có thể tham khảo và chọn cho mình những câu caption yêu thích. 

 • Love is not about finding someone to complete you, it’s about finding someone who accepts you completely. (Tình yêu không phải là việc tìm kiếm ai đó để hoàn thiện bạn, mà là việc tìm kiếm ai đó chấp nhận bạn.)
 • Love is not about being with someone all the time, but about being there when they need you. (Tình yêu không phải là việc luôn ở bên cạnh ai đó, mà là việc có mặt khi họ cần bạn.)
 • Love is not about finding someone who can make you happy, it’s about finding someone who can make you feel complete. (Tình yêu không phải là việc tìm kiếm ai đó có thể làm bạn hạnh phúc, mà là việc tìm kiếm ai đó có thể làm bạn cảm thấy hoàn hảo.)
 • The greatest gift of love is the ability to see the beauty in someone even when they don’t see it in themselves. (Món quà tuyệt vời nhất của tình yêu là khả năng nhìn thấy vẻ đẹp trong ai đó ngay cả khi họ không thấy được nó trong chính họ.)
 • Love is not about being perfect, it’s about learning to love imperfections. (Tình yêu không phải là việc trở nênhoàn hảo, mà là học cách yêu những sai sót.)
 •  Love is not about having everything in common, it’s about respecting each other’s differences. (Tình yêu không phải là việc có mọi điểm chung, mà là việc tôn trọng sự khác biệt của nhau.)
 • Love is not just an emotion, it’s a state of being. (Tình yêu không chỉ là một cảm xúc, mà là một trạng thái của tồn tại.)
 • Love is not about finding someone who never hurts you, it’s about finding someone who is worth the pain. (Tình yêu không phải là việc tìm kiếm ai đó không bao giờ gây đau đớn cho bạn, mà là việc tìm kiếm ai đó đáng để chịu đau đớn.)
 • Love is not about being with someone who makes you happy, it’s about being with someone who makes you a better person. (Tình yêu không phải là việc ở bên cạnh ai đó khiến bạn hạnh phúc, mà là việc ở bên cạnh ai đó khiến bạn trở thành một người tốt hơn.)
 • Love is not about finding someone who is perfect, it’s about finding someone who is perfect for your imperfections. (Tình yêu không phải là việc tìm kiếm ai đó hoàn hảo, mà là việc tìm kiếm ai đó hoàn hảo cho những sai lầm của bạn.)
 • Love is not about finding someone who never makes mistakes, it’s about finding someone who learns from them. (Tình yêu không phải là việc tìm kiếm ai đó không bao giờ mắc lỗi, mà là việc tìm kiếm ai đó học hỏi từ những sai lầm.)
 • Love is not about finding someone who agrees with you all the time, it’s about finding someone who respects your differences. (Tình yêu không phải là việc tìm kiếm ai đó đồng ý với bạn, mà là việc tìm kiếm ai đó tôn trọng sự khác biệt của bạn.)
 • Love is not about holding onto someone, it’s about letting them be free. (Tình yêu không phải là việc giữ chặt ai đó, mà là việc để cho họ tự do.)
 • Love is not about changing someone, it’s about accepting them for who they are. (Tình yêu không phải là việc thay đổi ai đó, mà là việc chấp nhận họ vì chính họ.)
 • Love is not about looking for someone to complete you, it’s about finding someone to grow with. (Tình yêu không phải là việc tìm kiếm ai đó để hoàn thành bạn, mà là việc tìm kiếm ai đó để cùng phát triển.)
 • Love is not about finding someone to make you feel whole, it’s about finding someone who inspires you to be whole. (Tình yêu không phải là việc tìm kiếm ai đó để khiến bạn cảm thấy trọn vẹn, mà là việc tìm kiếm ai đó truyền cảm hứng cho bạn để trọn vẹn.)
 • Love is not about having someone to hold your hand, it’s about having someone who will stand by your side. (Tình yêu không phải là việc có ai đó nắm tay, mà là việc có ai đó đứng bên cạnh bạn.)
 • Love is not about finding someone who loves you for who you are, it’s about finding someone who loves you despite who you are. (Tình yêu không phải là việc tìm kiếm ai đó yêu bạn vì bạn là ai, mà là việc tìm kiếm ai đó yêu bạn bất chấp bạn là ai.)

Xem thêm:

Những câu caption deep tiếng Anh về tình bạn

Những câu caption deep tiếng Anh hay và ý nghĩa về tình bạn - TDP IELTS
Những câu caption deep tiếng Anh hay và ý nghĩa về tình bạn – TDP IELTS

Tình bạn là một loại tình cảm đặc biệt, không có yếu tố lãng mạn như tình yêu nhưng lại rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Bạn có thể sử dụng những câu deep bằng tiếng Anh để thể hiện những suy nghĩ của mình. Dưới đây là những câu caption deep tiếng Anh hay và ý nghĩa về tình bạn mà bạn có thể tham khảo.

 • A true friend is someone who tells you the truth, even when it’s hard to hear. (Một người bạn thật sự là ai đó nói với bạn sự thật, ngay cả khi đó là điều khó nghe.)
 • A true friend is someone you can call at any hour and they will come running. (Một người bạn thật sự là ai đó bạn có thể gọi vào bất kỳ giờ nào và họ sẽ đến ngay.)
 • Friends are the ones who know all your secrets and still like you anyway. (Bạn bè là những người biết tất cả bí mật của bạn và vẫn thích bạn dù sao.)
 • A true friend is someone who makes your problems their problems, just so you don’t have to face them alone. (Một người bạn thật sự là ai đó khiến vấn đề của bạn trở thành vấn đề của họ, chỉ để bạn không phải đương đầu với chúng một mình.)
 • A true friend is someone who brings out the best in you and makes you a better person. (Một người bạn thật sự là ai đó khiến bạn trở nên tốt hơn và trở thành một người tốt hơn.)
 • Friendship is not about always agreeing with each other, it’s about being able to disagree and still remain friends. (Tình bạn không phải là việc luôn đồng ý với nhau, mà là việc có thể không đồng ý với nhau và vẫn giữ được tình bạn.)
 • A true friend is someone who knows the darkest parts of your soul and still loves you for who you are. (Một người bạn thật sự là ai đó biết những phần tối của tâm hồn bạn và vẫn yêu bạn vì chính bạn.)
 • A true friend is someone who knows how to make you feel better, even when you don’t know how to help yourself. (Một người bạn thật sự là ai đó biết làm cho bạn cảm thấy tốt hơn, ngay cả khi bạn không biết làm thế nào để giúp bản thân.)
 • A friend is someone who makes you feel good about yourself, even when you’re not at your best. (Một người bạn là người khiến bạn cảm thấy vui về chính mình, ngay cả khi bạn không ở trong trạng thái tốt nhất của mình.)
 • A true friend is someone who understands your silence, and can hear your thoughts. (Một người bạn đích thực là người hiểu được sự im lặng của bạn, và có thể nghe được suy nghĩ của bạn)
 • Friendship is about being a safe haven for each other, a place where you can be yourself without fear of judgment. (Tình bạn là việc trở thành nơi trú ẩn an toàn cho nhau, một nơi mà bạn có thể là chính mình mà không sợ bị phán xét.)
 • A friend is someone who lifts you up when you’re feeling down, and celebrates with you when you’re up. (Một người bạn là người giúp bạn vực dậy khi bạn buồn, và cùng bạn ăn mừng khi bạn vui.)
 • True friendship is about being honest with each other, even when it’s hard. (Tình bạn đích thực là về việc thành thật với nhau, ngay cả khi điều đó khó khăn.)
 • Friendship is about supporting each other’s dreams and aspirations, and cheering each other on every step of the way. (Tình bạn là về việc ủng hộ những giấc mơ và hoài bão của nhau, và cổ vũ lẫn nhau trên mỗi bước đường đi.)
 • A friend is someone who makes you feel like you’re not alone, even when you’re miles apart. (Một người bạn là người khiến bạn cảm thấy như bạn không cô đơn, ngay cả khi bạn cách xa hàng dặm.)
 • Friendship is about being a shoulder to cry on, and a hand to hold through the tough times. (Tình bạn là về việc trở thành một bờ vai để khóc than, và có một bàn tay để nắm trong những thời gian khó khăn.)
 • Friends are the ones who make you feel like you’re part of something bigger than yourself. (Bạn bè là những người khiến bạn cảm thấy như mình là một phần của điều gì đó lớn hơn chính mình.)
 • A true friend is someone who doesn’t judge you by your past, but helps you create a better future. (Một người bạn đích thực là người không phán xét bạn dựa trên quá khứ của bạn, mà giúp bạn tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.)
 • Friends are the ones who make the journey of life more meaningful and enjoyable, just by being a part of it. (Bạn bè là những người khiến cuộc hành trình của cuộc đời trở nên ý nghĩa và thú vị hơn, chỉ bằng việc trở thành một phần của nó.)

Xem thêm:

Những câu caption deep tiếng Anh về gia đình

Những câu caption deep tiếng Anh về gia đình hay và ý nghĩa - TDP IELTS
Những câu caption deep tiếng Anh về gia đình hay và ý nghĩa – TDP IELTS

Dưới đây là những câu caption deep tiếng Anh về gia đình hay và ý nghĩa. Bạn có thể chọn cho mình một caption tiếng Anh deep thật ấn tượng để tạo nên những bài viết đặc biệt về gia đình nhé. 

 • Family is not just an important thing, it’s everything that matters. (Gia đình không chỉ là điều quan trọng, nó là tất cả những gì quan trọng.)
 • Family is not an entitlement, it’s a privilege. (Gia đình không phải là quyền thừa hưởng, mà là đặc quyền.)
 • Family is where life’s greatest lessons are learned. (Gia đình là nơi chúng ta học được những bài học lớn nhất trong cuộc đời.)
 • The greatest happiness you can have is knowing that your family is happy and healthy. (Hạnh phúc lớn nhất mà bạn có thể có là biết rằng gia đình của bạn hạnh phúc và khỏe mạnh.)
 • A family is a place where laughter never ends, love always grows, and memories are forever cherished. (Gia đình là nơi tiếng cười không bao giờ tắt, tình yêu luôn lớn lên và những ký ức được ấp ủ mãi mãi.​)
 • Family is where we learn the values of love, trust, sacrifice, and forgiveness. (Gia đình là nơi chúng ta học được giá trị của tình yêu, sự tin tưởng, sự hy sinh và sự tha thứ.)
 • A family is a little world of its own, where we share our joys and sorrows, and find comfort in each other’s embrace. (Gia đình là một thế giới nhỏ riêng biệt, nơi chúng ta chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, và tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của nhau.)
 • The family is like a book, each chapter tells a different story, but the bond between them never fades. (Gia đình giống như một cuốn sách, mỗi chương kể một câu chuyện khác nhau, nhưng tình thân giữa họ không bao giờ phai nhạt.)
 • A family is a place where we can be ourselves, and still be loved for who we are. (Gia đình là nơi chúng ta có thể là chính mình, và vẫn được yêu thương vì chính mình.)
 • Home is not a place, it’s a feeling you get when you’re with your family. (Nhà không phải là một địa điểm, nó là cảm giác mà bạn nhận được khi ở bên gia đình.)
 • A family is a place where you are loved no matter what. (Gia đình là nơi bạn được yêu thương bất kể điều gì xảy ra.)
 •  A family is a place where you can be yourself without fearing judgment. (Gia đình là nơi bạn có thể là chính mình mà không sợ bị phán xét.)
 •  Family is where we find comfort in each other’s presence. (Gia đình là nơi chúng ta tìm thấy sự an ủi trong sự hiện diện của nhau.)
 • A family is a place where you can always find a shoulder to lean on. (Gia đình là nơi bạn luôn có thể tìm thấy một bờ vai để dựa vào.

Lời kết

Trên đây là những câu caption deep tiếng Anh hay và ý nghĩa với đa dạng chủ đề mà bạn đọc có thể tham khảo. Bên cạnh những câu caption deep tiếng Anh hay, TDP cũng đã tổng hợp nhiều bài viết với những chủ đề khác. Hãy ghé thăm website TDP IELTS hoặc Fanpage TDP IELTS để đọc thêm những bài viết thú vị này nhé.

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

NHẬN TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY