IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 2
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 2

Bạn đang ôn luyện IELTS Cambridge 16 nhưng gặp khó khăn về từ vựng? TDP gửi đến bạn tổng hợp từ IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 2. Cùng với TDP học thêm những từ sau đây nhé!

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 2 - TDP IELTS
IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 2 – TDP IELTS

Xem thêm:

Reading Test 1: The White Horse of Uffington

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 2.1

Topic: Arts

Dừng vài giây và cùng tìm hiểu IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 2.1 – Từ vựng IELTS chủ đề Art bên dưới đây nhé!

  Word

form

Family words Synonyms Antonyms Collocations
majority (n)   mass, great number minority, few huge majority

majority opinion

prehistoric (adj) prehistory (n): tiền sử outdated, old, past, ancient modern, new, recent  
expose (v) exposed (adj): để lộ ra reveal, show, display cover, conceal, hide completely expose

constantly expose

original (adj) origin (n): nguồn gốc

originally (adv): đầu tiên

primary, first, native last, final, ultimate highly original
representation (n) represent (v): đại diện

representative (n): người đại diện

representative (adj): mang tính đại diện

demonstration, performance   generate a representation

visual representation

adequate (adj) adequacy (n): sự đầy đủ

adequately (adv)

plenty, enough, fair lacking, limited, poor remain adequate

more than adequate

fertility (n)   productivity dryness fertility awareness

fertility rate

Reading Test 2: I Contain Multitudes

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 2.2

Topic: Biology

Chủ đề Biology chắc cũng chẳng quá xa lạ cùng các bạn! Hãy cùng xem qua một số từ vựng IELTS chủ đề Biology bên dưới nhé!

  Word

form

Family words Synonyms Antonyms Collocations
invisible (adj) invisibility (n): tàng hình

invisibly (adv):  không thể nhìn thấy

hidden, unseen noticeable, revealed, obvious become invisible

totally invisble

colony (n) colonial (adj): thuộc địa territory, clan, community   overseas colonies

establish a colony

vary (v) variability (n): sự thay đổi

variable (adj): hay biến đổi

variably (adv): khác nhau

alter, change, range fix, stabilize considerably vary

slightly vary

endure (v) endurance (n): sức chịu đựng, sức bền

endurable (adj): có thể chịu được

remain, keep up, tolerate quit, stop, pass  
tolerance (n) tolerant (adj): khoan dung

tolerantly (adv)

sufferance resistance high tolerance
vital (adj) vitality (n): sức sống

vitally (adv): cực kỳ

healthy, strong, dynamic unnecessary, dead, dull absolutely vital

become vital

nurture (v)   raise, foster, bring up abuse, neglect  
organism (n)   body, system, creature    
digestion (n) digest (v): tiêu hóa

digestive (adj): (giúp) tiêu hóa

ingestion   poor digestion
eliminate (v) elimination (n): sự xóa bỏ remove, erase, expel insert, fix, add completely eliminate

be designed to eliminate

excessive (adj) excess (n): phần dư

excessively (adv): dư thừa

extreme, wasteful, extra average, normal, fair a little excessive
diverse (adj) diversely (adv): đa dạng different, other, various same, similar, alike ethnically diverse population
appealing (adj) appeal (v): thu hút

appealingly (adv): cuốn hút

attractive, charming boring, tiresome, awful seem appealing

quite appealing

predator (n) predate (v): săn mồi hunnter, carnivore prey, victim, target  
enthusiasm (n) enthusiast (n): người hâm mộ

enthusiastic (adj): nhiệt tình

enthusiastically (adv)

passion, joy, craze, interest boredom, lack of interest be full of enthusiasm

express enthusiasm

personal enthusiasm

infect (v) infection (n): sự lây nhiễm

infectious (adj): truyền nhiễm

infected (adj): bị lây nhiễm

spread, affect, transform, spoil protect, cure, heal, prevent  

Xem thêm: Lộ trình học IELTS từ 0 đến 6.5 cho người mới bắt đầu

Reading Test 3: How to make wise decisions

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 2.3

Topic: Psychology

Cùng điểm qua một số từ vựng IELTS Academic chủ đề Psychology sau đây nhé!

  WF Family words Synonyms Antonyms Collocations
wisdom (n)   insight, knowledge inexperience profound wisdom

words of wisdom

examine (v) examination (n): việc nghiên cứu, kiểm tra

examinee (n): thí sinh

examiner (n): giám khảo

question, notice, study skip, miss, overlook closely examine

briefly examine

exceptional (adj) exception (n): ngoại lệ rare, unusual, extraordinary common, popular, general  
unique (adj) uniquely (adv): độc nhất vô nhị special, exclusive normal, standard, plain make sth unique

 

enhance (v) enhancement (n): sự cải tiến

enhanced (adj): được cải tiến

improve, grow, develop diminish, lessen, worse  
external (adj)   outside, exposed, outer internal, inside, inner  
reasoning (n) reason (n): lý do

 

logic, thought, analysis mindlessness, guess abstract reasoning
intellectual (adj) intellect (n): trí tuệ

intellectually (adv): về mặt trí tuệ

smart, genius, intelligent dense, dumb, simple, silly  
recognition (n) recognitive (adj): thuộc nhận thức perception, discovery disregard, denial, unaware gain recognition

public recognition

appreciation (n) appreciate (v): đánh giá cao

appreciative (adj): đáng khen ngợi

respect, cherish, honor dislike, hate, objection gain the appreciation

show deep appreciation

sensitivity (n) sensitive (adj): nhạy cảm

sensitively (adv): một cách nhạy cảm

thoughtfulness, understanding ignorance, insensitivity a lack of sensitivity
integration (n)   emergence, mixing, union seperation, split, break economic integration

stimulate intergration

reliable (adj) reliability (n): độ tin cậy

reliably (adv): đáng tin cậy

trusty, dependable uncertain, untrustworthy pretty reliable
interpersonal (adj)   bond, involved    
moral (adj) moral (n): đạo đức

moralize (v): bàn về đạo đức

proper, true, right-minded wrong, dishonest, bad  
expansive (adj) expansion (n): sự bành trướng

expansively (adv): một cách bành trướng

wide, borad, widespread limited, narrow, small  
foster (v)   promote, raise, nurture, help neglect, abandon carefully foster

be designed to foster

disagreement (n) disagree (v): không đồng ý dispute, debate, quarrel approval, deal, agreement serious disagreement

family disagreement

Lời Kết

Trên đây là những IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 2. Nếu bạn đang tìm kiếm một trung tâm IELTS chất lượng, TDP IELTS sẽ là một lựa chọn đang tin cậy đấy.

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

NHẬN TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY