IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 3 - TDP
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 3

TDP IELTS nhé gửi đến bạn trọn bộ từ vựng IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 3. Dừng vài giây và cùng tìm hiểu những từ vựng IELTS Academic dưới đây nhé!

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 3 - TDP IELTS
IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 3 – TDP IELTS

Xem thêm: Lộ trình học IELTS từ 0 đến 6.5 cho người mới bắt đầu

Reading Test 3.11: Roman Shipbuilding And Navigation

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 3.1

Topic: Navigation

Tìm hiểu những từ vựng IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 bên dưới sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc ôn luyện IELTS cùng bộ sách cambridge đó:

  Word

form

Family words Synonyms Antonyms Collocations
estimation (n) estimate (v): đánh giá

estimated (adj): ước tính

evaluation, judgment   go up in estimation
inherited (adj) inherit (v): thừa kế

inheritance (n): di sản

inheritor (n): người thừa kế

heritable, innate acquired, learned  
initially (adv) initial (adj): ban đầu originally, primarily finally, lastly, ultimately  
dramatically (adv) dramatic (adj): xúc động greatly, highly, really slightly, moderately  
dominant (adj) dominate (v): thống trị

domination (n): sự thống trị

powerful, strong, leading weak, normal politically dominant

economically dominant

perception (n) perceptive (adj): mẫn cảm, sâu sắc thought, conception misreading general perception
citizen (n)   inhabitant, dweller noncitizen ordinary citizen
military (adj) military (n):  quân đội

militarily (adv): về mặt quân sự

army   serve in the military

call in the military

reasonable (adj) reasonably (adv): hợp lý fair, acceptable    
interior (n) interior (adj):  bên trong, riêng tư inside, internal exterior, outer outside interior designer
stability (n) stabilize (v): làm ổn định steadiness, firmness insecurity, instability economic stability

maintain stability

a period of stability

inhabitant (n) inhabit (v): định cư

inhabitable (adj): có thể định cư

resident, dweller, native   local inhabitant
navigation (n) navigate (v): chỉ đường, lái tàu     navigation system

satellite navigation

facilitate (v) facilitation (n): sự tiện lợi

facilitator (n): người tạo điều kiện

ease, loosen, help complicate  
accuracy (n) accurate (adj): chính xác

accurately (adv): một cách chính xác

truth, fact mistake, error, fault high degree of accuracy

doubt the accuracy

Rading Test 3.2: Climate Change Reveals Ancient Artefacts In Norway’s dlaciers

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 3.2

Topic: Archeology

Dưới đây là một số từ vựng IELTS chủ đề Archeology (khảo cổ học) trong bài Cambridge IELTS 16 Reading Test 3.2:

  Word

form

Family words Synonyms Antonyms Collocations
vanish (v) vanishing (adj): biến mất fade, disappear appear, show up suddenly vanish

vanish into thin air

settlement (n) settle (v): ổn định engagement   ancient settlement

establish a settlement

steady (adj) steadily (adv): một cách đều đặn regular, constant unstable, unfixed remain steady
apparently (adv) apparent (adj): rõ ràng probably, likely, obviously uncertain, unclearly  
supplement (n) supplement (v): bổ sung, thêm vào addition, extra   valuable supplement

nutritional supplement

 Reading Test 3.3: Plant ‘thermometer’ triggers springtime growth by measuring night-time heat

Cambridge IELTS 16 Reading Test 3.3

Topic: Biology

Trong bài Cambridge IELTS 16 Reading Test 3.3 đã xuất hiện rất nhiều từ vựng IELTS chủ đề Biology. Hãy cùng xem bảng ở dưới nhé!

  WF Family words Synonyms Antonyms Collocations
enable (adj) able (adj): có thể

ability (n): khả năng

allow, permit prevent, ban, prohibit  
detect (v) detectable (adj): có thể phát hiện được

detection (n): sự phát hiện

detective (n): thám tử

look for, seek, discover overlooked, neglect, hide  
stimulate (v) stimulation (n): sự kích thích

stimulating (adj): kích thích

provoke,, motivate calm, exhaust effectively stimulate
accelerate (v) acceleration (n): sự tăng tốc climb, boost, raise decrease, lessen  
restrict (v) restriction (n): sự hạn chế

restricted (adj): bị hạn chế

limit, block, hinder broaden, expand, exceed an attempt to restrict
activate (v)   trigger, start deactivate, cut  
identify (v) identification (n): sự nhận diện, chứng minh thư      
alter (v) alteration (n): sự thay đổi change, adjust, vary fix, remain, hold  
precise (adj) precisely (adv): đúng

preciseness (n): tính chính xác

right, correct, proper false, inexact  

Lời Kết

Trên đây là những từ vựng tổng hợp từ IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 3. Hy vọng những từ vựng mà TDP đề xuất trên sẽ giúp đỡ bạn thật tốt trong quá trình ôn luyện IELTS.

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY