Caption 30/4 tiếng Anh hay và ý nghĩa - TDP
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Caption 30/4 tiếng Anh hay và ý nghĩa

Ngày 30/4 là ngày kỷ niệm hai sự kiện lịch sử quan trọng tại Việt Nam, là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chính thức kết thúc chiến tranh tại Việt Nam. Dưới đây là một số caption 30/4 tiếng Anh ý nghĩa để chúc mừng kỉ niệm sự kiện trọng đại này từ TDP IELTS.

Caption 30/4 tiếng Anh

Những caption dưới đây nhằm diễn tả lòng biết ơn và tưởng niệm những người đã đấu tranh và hy sinh trong cuộc chiến tranh để thống nhất và giải phóng đất nước.

caption 30/4 tiếng Anh
                           Ngày 30 tháng 4 tiếng Anh là gì – TDP IELTS
 1. kết vào ngày 30/4 này. Chúc mừng ngày Thống nhất, Việt Nam!)
 2. “Remembering the heroes who fought for our freedom and honoring their sacrifices. Happy April 30th!” (Nhớ về những anh hùng đã chiến đấu vì sự tự do của chúng ta và tôn vinh những hy sinh của họ. Chúc mừng ngày 30/4!)
 3. “On this day, we commemorate the reunification of our nation and celebrate the strength of our unity. Happy Liberation Day, Vietnam!” (Trong ngày hôm nay, chúng ta kỷ niệm sự thống nhất của đất nước và tôn vinh sức mạnh của sự đoàn kết. Chúc mừng Ngày Giải phóng, Việt Nam!)
 4. “Grateful for the sacrifices made by our ancestors that led to the freedom we enjoy today. Wishing everyone a meaningful April 30th!” (Biết ơn những hy sinh của tổ tiên đã dẫn đến sự tự do chúng ta hưởng thụ ngày hôm nay. Chúc mừng một ngày 30/4 ý nghĩa!)
 5. “Reflecting on the significance of April 30th – a day that changed the course of our nation’s history. Let us continue to strive for a brighter future together!” (Suy ngẫm về tầm quan trọng của ngày 30/4 – một ngày đã thay đổi quỹ đạo lịch sử của quốc gia chúng ta. Hãy tiếp tục nỗ lực vì một tương lai tươi sáng cùng nhau!)
 6. “United we stand, celebrating the triumph of unity and freedom. Happy April 30th, a day of pride for our nation!” (Chúng ta kề vai nhau, kỷ niệm sự thắng lợi của sự đoàn kết và tự do. Chúc mừng ngày 30/4, một ngày đáng tự hào cho quốc gia chúng ta!)
 7. “Today we honor the bravery and resilience of our nation, as we remember the historic events of April 30th. Happy Reunification Day!” (Hôm nay chúng ta tôn vinh sự dũng cảm và sự kiên cường của đất nước chúng ta, khi chúng ta nhớ lại những sự kiện lịch sử của ngày 30/4. Chúc mừng Ngày Thống nhất!)
 8. “Celebrating the resilience and determination of our nation on this April 30th. Together, we have overcome and achieved greatness. Happy Reunification Day, Vietnam!” (Kỷ niệm sự kiên cường và quyết tâm của quốc gia chúng ta vào ngày 30/4 này. Chúng ta cùng nhau vượt qua và đạt được điều tuyệt vời. Chúc mừng Ngày Thống nhất, Việt Nam!)
 9. “On this day, we remember the sacrifices of the past, embrace the present, and look forward to a brighter future. Happy April 30th!” (Vào ngày này, chúng ta tưởng nhớ những sự hy sinh trong quá khứ, ôm trọn hiện tại và hướng tới một tương lai tươi sáng. Chúc mừng ngày 30/4!)
 10. “Grateful for the freedom and unity that April 30th signifies. Let’s cherish the values of peace and harmony. Happy Liberation Day!” (Biết ơn sự tự do và sự đoàn kết mà ngày 30/4 tượng trưng. Hãy trân trọng những giá trị của hòa bình và hài hòa. Chúc mừng Ngày Giải phóng!)
 11. “Reflecting on the journey of our nation and the progress we have made. April 30th reminds us of our strength and resilience. Happy Reunification Day!” (Suy ngẫm về hành trình của đất nước chúng ta và những tiến bộ chúng ta đã đạt được. Ngày 30/4 nhắc nhở chúng ta về sức mạnh và lòng kiên cường của mình. Chúc mừng Ngày Thống nhất!)
 12. “United we stand, grateful for the sacrifices of our heroes. April 30th is a testament to our unity and determination. Happy Liberation Day!” (Chúng ta kề vai nhau, biết ơn sự hy sinh của những vị anh hùng. Ngày 30/4 là một minh chứng cho sự đoàn kết và quyết tâm của chúng ta. Chúc mừng Ngày Giải phóng!)
 13. “Today, we celebrate the resilience and spirit of our nation on April 30th. Let’s continue to strive for progress and unity. Happy Reunification Day!” (Hôm nay, chúng ta kỷ niệm sự kiên cường và tinh thần của quốc gia chúng ta vào ngày 30/4. Hãy tiếp tục nỗ lực vì tiến bộ và đoàn kết. Chúc mừng Ngày Thống nhất!)

Xem thêm: 

Status bày tỏ lòng biết ơn ngày 30/4

Những caption dưới đây thể hiện sự biết ơn cũng như tình yêu với quê hương đất nước:

 1. “Forever grateful for April 30th – a day that brought freedom and unity to our nation. We honor the sacrifices made.” (Biết ơn mãi mãi ngày 30/4 – một ngày đã mang đến sự tự do và sự đoàn kết cho quốc gia chúng ta. Chúng ta tôn vinh những hy sinh đã qua.)
 2. “Expressing heartfelt gratitude for the historic events of April 30th that shaped our nation’s destiny. We remember the sacrifices made for our freedom.” (Thể hiện lòng biết ơn chân thành với những sự kiện lịch sử của ngày 30/4 đã hình thành tương lai của đất nước chúng ta. Chúng ta hãy nhớ về những đóng góp đã được đánh đổi vì sự tự do của chúng ta.)
 3. “Honoring the brave heroes who fought for our liberation on this April 30th. Their courage and sacrifices will always be remembered.” (Tôn vinh những anh hùng dũng cảm đã chiến đấu cho sự giải phóng của chúng ta vào ngày 30/4 này. Sự dũng cảm và sự hy sinh của họ sẽ được nhớ mãi.)
 4. “With deep gratitude, we commemorate the unity and strength that led to our reunification. Proud to be part of a resilient nation.” (Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta kỷ niệm sự đoàn kết và sức mạnh đã giúp đất nước thống nhất. Hãy tự hào vì là một phần của một quốc gia kiên cường.)
 5. “Thankful for the blessings of freedom and unity that April 30th has bestowed upon us. Remembering the sacrifices and cherishing the peace we have today.” (Biết ơn những ân huệ của sự tự do và sự đoàn kết mà ngày 30/4 đã ban cho chúng ta. Nhớ về những đóng góp và trân trọng sự hòa bình mà chúng ta có hôm nay.)
 6. “Grateful for the resilient spirit that shines through on April 30th. Reflecting on the past, embracing the present, and envisioning a brighter future.” (Biết ơn sự kiên cường vào ngày 30/4. Ngước nhìn lại quá khứ, trân trọng hiện tại và mường tượng về một tương lai tươi sáng.)

Caption 1/5 Ngày Quốc tế Lao động

caption 30/4 tiếng Anh
                                      Lễ 30/4 1/5 tiếng Anh – TDP IELTS
 1. “Celebrating the achievements of workers worldwide on International Labor Day. Saluting the dedication and contributions of the labor force. #InternationalLaborDay” (Kỷ niệm những thành tựu của người lao động trên toàn thế giới trong Ngày Quốc tế Lao động. Tôn vinh sự tận tâm và đóng góp của lực lượng lao động.)
 2. “On this International Workers’ Day, we recognize and appreciate the hard work and resilience of workers everywhere. Your efforts make the world thrive.” (Trong Ngày Quốc tế Lao động này, chúng ta nhận ra và đánh giá cao sự lao động chăm chỉ và kiên trì của công nhân khắp mọi nơi. Nỗ lực của bạn khiến thế giới phát triển.)
 3. “Happy International Labor Day! Let’s honor the laborers who shape our society and economy. Your hard work drives progress and prosperity.” (Chúc mừng Ngày Quốc tế Lao động! Hãy tôn vinh những người lao động đã tạo nên xã hội và nền kinh tế của chúng ta. Sự lao động chăm chỉ của bạn thúc đẩy sự tiến bộ và thịnh vượng.)
 4. “Today, we recognize the invaluable contributions of workers across the globe. Your dedication and skills are the building blocks of our societies. Happy International Labor Day!” (Hôm nay, chúng ta nhận ra sự đóng góp vô giá của người lao động trên khắp thế giới. Sự tận tâm và kỹ năng của bạn là nền móng xây dựng xã hội của chúng ta. Chúc mừng Ngày Quốc tế Lao động!)
 5. “On this special day, let’s honor and appreciate the hard work, dedication, and resilience of workers around the world. You are the backbone of our societies. Happy International Labor Day!” (Trong ngày đặc biệt này, hãy tôn vinh và đánh giá cao sự lao động chăm chỉ, tận tâm và kiên trì của người lao động trên khắp thế giới. Bạn là huyết mạch của xã hội chúng ta. Chúc mừng Ngày Quốc tế Lao động!)

Caption ngày 30 4 trong tiếng Anh

caption 30/4 tiếng Anh
                               Ngày lễ 30/04 tiếng Anh là gì – TDP IELTS

Một số từ khác được dùng để chỉ ngày 30/4 như:

 • Reunification Day: Ngày Thống Nhất
 • Liberation Day: Ngày Giải Phóng
 • Unification Day: Ngày Thống Nhất
 • Unity Day: Ngày Đoàn Kết
 • Consolidation Day: Ngày Thống Nhất, Ngày Hợp Nhất
 • Integration Day: Ngày Hội Nhập, Ngày Kết Hợp
 • Harmonization Day: Ngày Hòa Hợp
 • Convergence Day: Ngày Hội Tụ, Ngày Hợp Nhất
 • Alliance Day: Ngày Liên Minh, Ngày Đoàn Kết
 • Freedom Day: Ngày Tự Do
 • Independence Day: Ngày Độc Lập
 • Emancipation Day: Ngày Giải Phóng
 • Liberation Anniversary: Kỷ niệm Ngày Giải Phóng

Lời kết

Ngày 30/4 là ngày lễ quan trọng tại Việt Nam để tưởng nhớ và tôn vinh những sự kiện đặc biệt trong lịch sử quốc gia. Bạn có thể tham khảo website hoặc TDP IELTS Fanpageđể tìm được nhiều caption 30/4 tiếng Anh ý nghĩa hơn nữa.

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

NHẬN TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY