Những caption tiếng Anh chất mới nhất 2023 - TDP
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Những caption tiếng Anh chất mới nhất 2023

Các caption tiếng Anh chất đăng ảnh có thể giúp tăng tính tương tác của ảnh của bạn trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram, Facebook, Twitter. Điều này giúp cho nhiều người có thể tìm thấy và thích ảnh của bạn, thu hút sự quan tâm và tăng lượng người theo dõi của bạn

Những caption tiếng Anh chất mới nhất 2023 - TDP IELTS
Những caption tiếng Anh chất mới nhất 2023 – TDP IELTS

Caption tiếng Anh chất về cuộc sống 

 1. Life is too short to waste time on things that don’t matter. – Cuộc đời quá ngắn để lãng phí thời gian vào những điều không quan trọng.
 2. The best things in life are not things, they’re moments. – Những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống không phải là vật chất, mà là những khoảnh khắc.
 3. Life is a journey, not a destination. – Cuộc đời là một hành trình, không phải là đích đến.
 4. Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain. – Cuộc đời không phải là chờ đợi cơn bão qua đi, mà là học cách nhảy múa trong cơn mưa.
 5. Life is like a camera, focus on the good times, develop from the negatives, and if things don’t work out, take another shot. – Cuộc đời giống như một chiếc máy ảnh, tập trung vào những khoảnh khắc tốt đẹp, phát triển từ những khía cạnh tiêu cực, và nếu điều gì đó không thành công, hãy thử lại một lần nữa.
 6. Life isn’t about finding yourself, it’s about creating yourself. – Cuộc đời không phải là chuyện tìm kiếm bản thân, mà là xây dựng chính mình.
 7. Life is like a book. Some chapters are sad, some are happy, and some are exciting. But if you never turn the page, you will never know what the next chapter holds. – Cuộc đời giống như một cuốn sách. Một số chương thì buồn, một số chương thì vui, và một số chương sẽ thú vị. Nhưng nếu bạn không bao giờ lật trang, bạn sẽ không biết chương tiếp theo có gì.
 8. Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. – Cuộc đời không phải là một vấn đề cần phải giải quyết, mà là một thực tế cần được trải nghiệm.
 9. Life is a balance of holding on and letting go. – Cuộc đời là sự cân bằng giữa nắm và buông.
 10. Life is not always perfect, but it’s always what you make of it. – Cuộc đời không luôn hoàn hảo, nhưng nó luôn là những gì bạn tạo ra từ nó.
 11. Life is a gift, and it offers us the privilege, opportunity, and responsibility to give something back by becoming more. – Cuộc đời là một món quà, nó mang lại cho chúng ta đặc quyền, cơ hội và trách nhiệm để trả lại điều gì đó bằng cách trở nên tốt hơn.
 12. Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. – Cuộc đời không được đo bằng số lần thở của chúng ta, mà bằng những khoảnh khắc khiến chúng ta ngừng thở.
 13. Life is too ironic to fully understand. It takes sadness to know what happiness is, noise to appreciate silence, and absence to value presence. – Cuộc đời quá mỉa mai để hiểu hết. Nó đòi hỏi sự buồn để biết được niềm hạnh phúc, tiếng ồn để đánh giá âm thanh im lặng và sự vắng mặt để đánh giá sự hiện diện.
 14. Life is a succession of moments, to live each one is to succeed. – Cuộc đời là sự kế thừa của những khoảnh khắc, để sống mỗi khoảnh khắc đó là thành công.
 15. Life is a journey that must be traveled no matter how bad the roads and accommodations. – Cuộc đời là một hành trình phải đi, dù cho có những con đường và điều kiện kém chất lượng đến đâu.
Caption tiếng Anh chất về cuộc sống  - TDP IELTS
Caption tiếng Anh chất về cuộc sống  – TDP IELTS

Những caption tiếng Anh chất về tình yêu

 1. You don’t choose who you fall in love with, love chooses you. – Bạn không chọn người bạn yêu, tình yêu sẽ chọn bạn.
 2. True love is not about finding someone who completes you, but about finding someone who accepts and loves you for who you are. – Tình yêu thật sự không phải là tìm kiếm một người hoàn chỉnh để bổ sung cho bạn, mà là tìm kiếm người chấp nhận và yêu vì chính bạn.
 3. Love is a journey, not a destination. – Tình yêu là một cuộc hành trình, không phải một đích đến.
 4. Love is not about possession, it’s about appreciation. – Tình yêu không phải là sở hữu, mà là sự trân trọng.
 5. Love is not about how much you say “I love you”, but how much you prove that it’s true. – Tình yêu không phải là nói bao nhiêu lần “anh yêu em”, mà là chứng minh câu nói đó là đúng.
 6. Love is not just a feeling, it’s an action. It’s the way you treat the people you care about. – Tình yêu không chỉ là một cảm giác, mà là một hành động. Đó là cách bạn đối xử với những người mà bạn quan tâm.
 7. In a world full of chaos, love is the only thing that makes sense. – Trong một thế giới đầy hỗn loạn, tình yêu là điều duy nhất làm cho mọi thứ có ý nghĩa.
 8. Love is like a puzzle. Sometimes it’s hard to find the right pieces, but when you do, it all fits perfectly. – Tình yêu giống như một câu đố. Đôi khi khó tìm những mảnh đúng, nhưng khi bạn tìm được, tất cả đều khớp hoàn hảo.
 9. Love is not about finding someone to complete you, but about finding someone who compliments you. – Tình yêu không phải là tìm kiếm ai đó để hoàn thiện bạn, mà là tìm kiếm ai đó luôn khen bạn.
 10. Love is not just a word, it’s a commitment. It’s the promise you make to always be there for someone, no matter what. – Tình yêu không chỉ là một từ, mà là một cam kết. Đó là lời hứa bạn đưa ra để luôn ở đó cho ai đó, dù có chuyện gì xảy ra.
 11. Love is not just a feeling, it’s a choice you make every day. Choose love and watch it grow. – Tình yêu không chỉ là một cảm giác, mà là một sự lựa chọn bạn đưa ra hàng ngày. Hãy chọn tình yêu và quan sát nó mọc lên.
 12. Love is like a flame. It can warm your heart or burn you, depending on how you handle it. – Tình yêu giống như ngọn lửa. Nó có thể sưởi ấm trái tim bạn hoặc làm bạn tổn thương, tùy vào cách bạn xử lý nó.
 13. Love is not just about receiving, it’s also about giving. It’s about putting the other person’s needs before your own. – Tình yêu không chỉ là việc nhận được, mà còn là việc cho đi. Là đặt nhu cầu của người kia lên trên nhu cầu của chính mình.
 14. Love is a journey, not a destination. It’s about growing and learning together, and enjoying every step along the way. – Tình yêu là một hành trình, không phải một điểm đến. Đó là về việc cùng nhau trưởng thành và học hỏi, và tận hưởng từng bước đi trên con đường đó.
 15. Love is the music of life. It can be joyful, sad, or even a little chaotic, but it always has a beautiful melody. – Tình yêu là âm nhạc của cuộc sống. Nó có thể vui tươi, buồn bã hoặc thậm chí hỗn loạn một chút, nhưng luôn có một giai điệu đẹp.
 16. Love is like a puzzle. It may take time and effort to put all the pieces together, but once it’s complete, it’s a beautiful masterpiece. – Tình yêu giống như một trò chơi ghép hình. Có thể mất thời gian và cố gắng để ghép đủ tất cả các mảnh, nhưng khi hoàn thành, nó là một kiệt tác tuyệt đẹp.
 17. Love is a force that can conquer all obstacles. It can overcome distance, time, and even the toughest of challenges. – Tình yêu là một sức mạnh có thể vượt qua mọi trở ngại. Nó có thể vượt qua khoảng cách, thời gian và thậm chí cả những thử thách khó nhất.
 18. Love is not just about the big gestures, it’s also about the small things. It’s about the everyday moments that make us feel loved and appreciated. – Tình yêu không chỉ là về những động thái lớn lao, mà còn là về những điều nhỏ nhặt. Đó là về những khoảnh khắc hằng ngày khi chúng ta cảm thấy được yêu thương và đánh giá cao.
 19. Love is a language that everyone can speak, no matter where you come from or what you believe in. It’s a universal force that connects us all. – Tình yêu là một ngôn ngữ mà ai cũng có thể nói được, bất kể bạn đến từ đâu hay tin vào điều gì. Đó là một lực lượng vô cùng phổ biến, kết nối chúng ta với nhau.
 20. Love is the ultimate gift we can give and receive. It’s a gift that keeps on giving, even when we don’t expect it. – Tình yêu là món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể tặng và nhận. Nó là một món quà vô tận, ngay cả khi chúng ta không mong đợi.
 21. Love is a journey that never ends. It’s about growing together, supporting each other, and discovering new things about ourselves and each other. – Tình yêu là một hành trình không bao giờ kết thúc. Nó liên quan đến việc cùng nhau trưởng thành, hỗ trợ lẫn nhau, và khám phá những điều mới về chính bản thân và người kia.
 22. Love is not just a feeling, it’s a choice. It’s a choice to commit to someone, to be there for them, and to work through the tough times together. – Tình yêu không chỉ là một cảm giác, mà còn là một sự lựa chọn. Đó là sự lựa chọn cam kết với ai đó, ở bên cạnh họ, và cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn.
 23. Love is about being vulnerable and opening our hearts to someone else. It’s about trusting and allowing ourselves to be loved, flaws and all. – Tình yêu liên quan đến việc mở lòng và trở nên yếu đuối trước người kia. Đó là việc tin tưởng và cho phép bản thân được yêu, với tất cả những sai lầm và khuyết điểm của chúng ta.
 24. Love is like a garden. It requires constant care, attention, and nurturing to grow and flourish. But when we put in the effort, the rewards are beautiful and abundant. – Tình yêu giống như một khu vườn. Nó yêu cầu chúng ta phải luôn chăm sóc, quan sát và nuôi dưỡng để có thể phát triển và phồn thịnh. Nhưng khi chúng ta đầu tư nỗ lực, phần thưởng sẽ tuyệt đẹp và đủ đầy.
 25. Love is not just about finding the right person, it’s about being the right person. It’s about working on ourselves, being kind, and treating others with respect and compassion. – Tình yêu không chỉ là về việc tìm được người đúng, mà còn là về việc trở thành người đúng. Đó là về việc chăm sóc bản thân, tốt bụng, và đối xử với người khác bằng sự tôn trọng và lòng trắc ẩn.
Những caption tiếng Anh chất về tình yêu - TDP IELTS
Những caption tiếng Anh chất về tình yêu – TDP IELTS

Caption du lịch chất tiếng Anh

 1. “Wanderlust: A strong desire or impulse to travel the world.” (Mãn nhãn: Mong muốn mãnh liệt hay xúc động để khám phá thế giới)
 2. “Life is short, but the memories of our travels will last a lifetime.” (Cuộc đời ngắn ngủi, nhưng kỷ niệm của chuyến đi sẽ kéo dài cả đời)
 3. “The world is a book, and those who do not travel read only one page.” (Thế giới này như một quyển sách, và những người không đi du lịch chỉ đọc được một trang)
 4. “Adventure awaits, go find it.” (Cuộc phiêu lưu đang chờ đợi, hãy đi tìm nó)
 5. “Travel far, travel often, and travel with all your heart.” (Đi xa, đi thường xuyên, và đi với tất cả trái tim của bạn)
 6. “Life is a journey, make the most of it.” (Cuộc đời là một chuyến hành trình, hãy tận dụng hết)
 7. “Travel is the only thing you buy that makes you richer.” (Du lịch là thứ duy nhất bạn mua mà nó làm cho bạn giàu có hơn)
 8. “The best things in life are the people we love, the places we’ve been, and the memories we’ve made along the way.” (Những điều tuyệt nhất trong cuộc đời là những người mà chúng ta yêu, những nơi mà chúng ta đã đến, và những kỷ niệm mà chúng ta đã tạo ra trên con đường của mình)
 9. “Take only memories, leave only footprints.” (Hãy mang theo những kỷ niệm, và chỉ để lại những dấu chân)
 10. “The world is full of beautiful places. Let your heart be one of them.” (Thế giới đầy những nơi đẹp. Hãy để trái tim của bạn là một trong số đó)

Lời kết

Bạn có thể tham khảo website hoặc Fanpage FB TDP IELTS để có thêm caption tiếng Anh chất nữa nhé!

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

NHẬN TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY