130+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp, nhà hàng (Mới nhất)
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

130+ Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp, nhà hàng (Mới nhất)

Để gia tăng cơ hội làm việc cũng như phát triển chuyên môn nấu ăn, bếp núc thì bạn cần thành thạo từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp. Hãy cùng khám phá những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nhà bếp với bài viết dưới đây nhé! 

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ IELTS CÙNG TDP IELTS NGAY

Banner form

View more:
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Bán lẻ
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bao bì

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp, nhà hàng

Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh chủ đề nhà bếp, nhà hàng mà các bạn có thể tham khảo:

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp – Thiết bị nhà bếp

Đầu tiên, hãy tìm hiểu một chút về những từ vựng tiếng Anh thiết bị nhà bếp bên dưới nha:

 1. Toaster /ˈtəʊstər/ (n): Máy nướng bánh mỳ

Ex: Every morning, she uses the toaster to make crispy slices of bread for breakfast.

 1. Stove /stoʊv/ (n): Bếp nấu

Ex: The chef carefully monitored the temperature on the stove while preparing the delicate sauce.

 1. Sink /sɪŋk/ (n): Bồn rửa

Ex: After the meal, they gathered around the sink to wash and dry the dishes together.

 1. Rice cooker /raɪs ˈkʊkər/ (n): Nồi cơm điện

Ex: The rice cooker automatically switches to the “warm” setting once the rice is perfectly cooked.

 1. Refrigerator/ Fridge /rɪˈfrɪdʒəreɪtər/ (n): Tủ lạnh

Ex: She opened the refrigerator to grab some fresh vegetables for the salad.

 1. Pressure Cooker /ˈprɛʃər ˈkʊkər/ (n): Nồi áp suất

Ex: The pressure cooker significantly reduces cooking time for tough cuts of meat.

 1. Oven /ˈʌvən/ (n): Lò nướng

Ex: The delicious aroma of freshly baked cookies filled the kitchen as they came out of the oven.

 1. Mixer /ˈmɪksər/ (n): Máy trộn

Ex: The baker used an electric mixer to whip up a smooth and fluffy cake batter.

 1. Microwave /ˈmaɪkrəˌweɪv/ (n): Lò vi sóng

Ex: In a hurry, she reheated the leftovers in the microwave for a quick lunch.

 1. Kettle /ˈkɛtl/ (n): Ấm đun nước

Ex: The whistling sound of the kettle signaled that the water was ready for tea.

 1. Juicer /ˈdʒuːsər/ (n): Máy ép hoa quả

Ex: He starts his day with a glass of freshly squeezed orange juice made using a juicer.

 1. Garlic Press /ˈɡɑrlɪk prɛs/ (n): Máy xay tỏi

Ex: The garlic press made it easy to add fresh garlic flavor to the pasta sauce.

 1. Freezer /ˈfriːzər/ (n): Tủ đá

Ex: Ice cream and frozen vegetables are stored in the freezer to keep them fresh.

 1. Dishwasher /ˈdɪʃˌwɒʃər/ (n): Máy rửa bát

Ex: Instead of washing dishes by hand, they loaded the dirty dishes into the dishwasher for quick and efficient cleaning.

 1. Coffee Maker /ˈkɒfi ˈmeɪkər/ (n): Máy pha cafe

Ex: The coffee maker brewed a strong pot of coffee to kickstart the morning.

 1. Coffee Grinder /ˈkɒfi ˈɡraɪndər/ (n): Máy nghiền cafe

Ex: For the freshest flavor, coffee enthusiasts prefer grinding their beans with a coffee grinder before brewing.

 1. Cabinet /ˈkæbɪnɪt/ (n): Tủ

Ex: The kitchen cabinet neatly stored an array of spices and condiments.

 1. Blender /ˈblɛndər/ (n): Máy xay sinh tố

Ex: She used the blender to create a smooth and refreshing fruit smoothie.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp – Dụng cụ nhà bếp

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành dụng cụ bếp
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành dụng cụ bếp

Bên cạnh đó, TDP sẽ chia sẻ đến bạn tổng hợp toàn bộ từ vựng dụng cụ nhà bếp tiếng Anh. Dưới đây là những từ vựng được lọc từ 100+ dụng cụ nhà bếp bằng tiếng Anh thông dụng nhất:

 1. Whisk /wɪsk/ (n): Cái đánh trứng

Ex: She used the whisk to beat the eggs until they formed soft peaks for the cake batter.

 1. Washing-up liquid /ˈwɒʃɪŋ ʌp ˈlɪkwɪd/ (n): Nước rửa bát

Ex: A small amount of washing-up liquid was added to the sink to create soapy water for washing dishes.

 1. Tray /treɪ/ (n): Cái khay, mâm

Ex: The waiter carried a tray filled with glasses of water to serve the guests.

 1. Tongs /tɒŋz/ (n): Cái kẹp

Ex: He used the tongs to carefully flip the hot chicken wings on the grill.

 1. Tin Opener /tɪn ˈəʊpənər/ (n): Cái mở hộp

Ex: The tin opener effortlessly removed the lid from the can of tomatoes.

 1. Tea Towel /tiː ˈtaʊəl/ (n): Khăn lau chén

Ex: She reached for the tea towel to dry her hands after washing them.

 1. Steamer /ˈstiːmər/ (n): Nồi hấp

Ex: The steamer was used to cook vegetables while preserving their natural flavors and nutrients.

 1. Spatula /ˈspætjələ/ (n): Dụng cụ trộn bột

Ex: The spatula was essential for gently folding the chocolate chips into the cookie dough.

 1. Sieve /sɪv/ (n): Cái rây

Ex: She placed the sieve over the mixing bowl to sift the flour and remove any lumps.

 1. Scouring Pad/Scourer /ˈskaʊrɪŋ pæd/ (n): Miếng rửa bát

Ex: The scouring pad helped scrub away tough stains from the bottom of the pots and pans.

 1. Saucepan /ˈsɔːspən/ (n): Cái nồi

Ex: The saucepan was filled with water and placed on the stove to boil pasta.

 1. Rolling Pin /ˈroʊlɪŋ pɪn/ (n): Cái cán bột

Ex: She used the rolling pin to flatten the dough and create a perfect crust for the pie.

 1. Pot /pɒt/ (n): Nồi to

Ex:  The chef simmered the soup in a large pot to enhance the flavors.

 1. Pot Holder /pɒt ˈhoʊldər/ (n): Miếng lót nồi

Ex: Using a pot holder, she carefully lifted the hot casserole from the oven.

 1. Peeler /ˈpiːlər/ (n): Dụng cụ bóc vỏ củ quả

Ex: The peeler made quick work of removing the skin from the apples for the pie.

 1. Oven Gloves /ˈʌvən ɡlʌvz/ (n): Găng tay dùng cho lò sưởi

Ex: Wearing oven gloves, he safely took the baking tray out of the hot oven.

 1. Oven Cloth /ˈʌvən klɔːθ/ (n): Khăn lót lò

Ex: The oven cloth protected the countertop from the heat of the freshly baked bread.

 1. Mixing Bowl /ˈmɪksɪŋ boʊl/ (n): Bát trộn thức ăn

Ex: She combined the ingredients in a large mixing bowl to create the perfect cake batter.

 1. Knife /naɪf/ (n): Dao

Ex: A sharp knife is essential for slicing vegetables with precision in the kitchen.

 1. Kitchen Scales /ˈkɪtʃɪn skeɪlz/ (n): Cân thực phẩm

Ex: Accurate measurements were achieved using kitchen scales while baking.

 1. Kitchen Roll /ˈkɪtʃɪn roʊl/ (n): Giấy lau bếp

Ex: She tore off a sheet of kitchen roll to clean up spills on the counter.

 1. Kitchen Foil /ˈkɪtʃɪn fɔɪl/ (n): Giấy bạc gói thức ăn

Ex: Sarah wrapped the marinated chicken in kitchen foil before placing it in the oven to ensure it cooked evenly and stayed moist.

 1. Jug /dʒʌɡ/ (n): Cái bình rót

Ex: She filled the jug with refreshing lemonade to serve to the guests.

 1. Jar /dʒɑːr/ (n): Lọ thủy tinh

Ex: The jar on the shelf was filled with homemade pickles, ready to be enjoyed.

 1. Grill /ɡrɪl/ (n): Vỉ nướng

Ex: The chef placed the marinated chicken on the grill for a perfect barbecue.

 1. Grater/Cheese Grater /ˈɡreɪtər/ (n): Cái nạo

Ex: The cheese grater was used to shred Parmesan over the pasta dish.

 1. Frying Pan /ˈfraɪɪŋ pæn/ (n): Chảo rán

Ex: She heated the frying pan to cook the eggs sunny-side-up for breakfast.

 1. Corkscrew /ˈkɔːrkskruː/ (n): Cái mở chai rượu

Ex: The corkscrew made it easy to open the bottle of wine for the celebration.

 1. Corer /kɔːrər/ (n): Đồ lấy lõi hoa quả

Ex: The corer removed the seeds and core from the apple, leaving perfect slices.

 1. Colander /ˈkɒləndər/ (n): Cái rổ

Ex: After boiling the pasta, she used a colander to drain the water before serving.

 1. Chopping Board /ˈtʃɒpɪŋ bɔːrd/ (n): Thớt

Ex: The chopping board provided a sturdy surface for cutting vegetables for the stir-fry.

 1. Carving Knife /ˈkɑːrvɪŋ naɪf/ (n): Dao lạng thịt

Ex: The carving knife was used to slice the perfectly roasted turkey for Thanksgiving dinner.

 1. Burner /ˈbɜːrnər/ (n): Bật lửa

Ex: She adjusted the burner to control the heat while cooking soup on the stove.

 1. Broiler /ˈbrɔɪlər/ (n): Vỉ sắt để nướng thịt

Ex: The broiler in the oven was ideal for quickly cooking the steak to perfection.

 1. Bottle Opener /ˈbɒtl ˈəʊpənər/ (n): Cái mở chai bia

Ex: The bottle opener made it effortless to open a cold bottle of beer.

 1. Apron /ˈeɪprən/ (n): Tạp dề

Ex: Wearing an apron, she prepared a delicious meal without worrying about getting her clothes dirty.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp – Dụng cụ ăn uống

 1. Wooden Spoon /ˈwʊdən spuːn/ (n): Thìa gỗ

Ex: Stirring the soup with a wooden spoon, she enjoyed the aroma of the homemade dish.

 1. Teaspoon /ˈtiːspuːn/ (n): Thìa nhỏ

Ex: She added sugar to her tea using a teaspoon for precise measurement.

 1. Tablespoon /ˈteɪblspuːn/ (n): Thìa to

Ex: The recipe called for two tablespoons of olive oil, so she reached for the tablespoon measure.

 1. Spoon /spuːn/ (n): Thìa

Ex: The soup was so delicious that she savored every spoonful.

 1. Soup Spoon /suːp spuːn/ (n): Thìa ăn súp

Ex: The deep soup spoon allowed her to enjoy the hearty broth with each scoop.

 1. Soup Ladle /suːp leɪdəl/ (n): Cái môi (để múc canh)

Ex: Using the soup ladle, she served the hot chicken soup into bowls for the family.

 1. Saucer /ˈsɔːsər/ (n): Đĩa đựng chén

Ex: She placed the teacup on the saucer to catch any drips of tea.

 1. Plate /pleɪt/ (n): Đĩa

Ex: The chef arranged the colorful salad on a large plate, creating an appetizing display.

 1. Mug /mʌɡ/ (n): Cốc cà phê

Ex: Holding a warm mug of coffee, she enjoyed the quiet morning on the porch.

 1. Glass /ɡlæs/ (n): Cốc thủy tinh

Ex: The refreshing lemonade sparkled in the glass on a hot summer day.

 1. Fork /fɔːrk/ (n): Dĩa

Ex: She used a fork to pierce the pieces of meat on her plate.

 1. Dessert Spoon /dɪˈzɜːrt spuːn/ (n): Thìa ăn đồ tráng miệng

Ex: The elegant dessert spoon made it easy to enjoy the rich chocolate mousse.

 1. Cup /kʌp/ (n): Chén

Ex: Sipping from a delicate cup, she relished the flavor of her favorite herbal tea.

 1. Crockery /ˈkrɒkəri/ (n): Bát đĩa sứ

Ex: The shelves were filled with beautifully crafted crockery, creating a charming kitchen display.

 1. Chopsticks /ˈtʃɒpstɪks/ (n): Đũa

Ex: Using chopsticks skillfully, she enjoyed a traditional Asian meal with finesse.

 1. Bowl /boʊl/ (n): Bát

Ex: The bowl was filled with steaming soup, warming her on a cold winter day.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp – Trạng thái món ăn

Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp, nhà hàng
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp – Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp, nhà hàng
 1. Fresh /frɛʃ/ (adj): Tươi, tươi sống

Ex: The farmers’ market offers a variety of fresh fruits and vegetables straight from the fields.

 1. Rotten /ˈrɒtən/ (adj): Thối rữa, đã hỏng

Ex: The unpleasant smell indicated that the food in the refrigerator had gone rotten.

 1. Off /ɒf/ (adj): Ôi, ương

Ex: The milk tasted off, so she decided not to use it in her coffee.

 1. Stale /steɪl/ (adj): Cũ, để đã lâu

Ex: The bread became stale after being left on the kitchen counter for several days.

 1. Mouldy /ˈmoʊldi/ (adj): Bị mốc, lên meo

Ex: Discarding the old cheese, she noticed it had become mouldy and unfit for consumption.

 1. Tender /ˈtɛndər/ (adj): Không dai, mềm

Ex: The steak was cooked perfectly, resulting in a tender and flavorful dish.

 1. Tough /tʌf/ (adj): Dai, khó cắt, khó nhai

Ex: The tough meat required extra cooking time to become more tender and enjoyable.

 1. Under-done /ˈʌndərˌdʌn/ (adj): Chưa thật chín, tái

Ex: Returning the steak to the grill, she realized it was under-done and needed more cooking time.

 1. Over-done or Over-cooked /ˈoʊvərˌdʌn, ˈoʊvərˌkʊkt/ (adj): Nấu quá lâu; nấu quá chín

Ex: Unfortunately, the chicken became over-done in the oven, resulting in a dry and tough texture.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp – Mùi vị thức ăn

 1. Tasty /ˈteɪsti/ (adj): Ngon, đầy hương vị

Ex: The homemade pasta sauce was incredibly tasty, thanks to the fresh herbs and tomatoes.

 1. Sweet /swiːt/ (adj): Ngọt, có mùi thơm

Ex: The dessert was delightfully sweet, with layers of chocolate and caramel.

 1. Spicy /ˈspaɪsi/ (adj): Cay

Ex: The spicy curry was so flavorful that it left a pleasant heat lingering on the palate.

 1. Sour /saʊər/ (adj): Chua, ôi thiu

Ex: The lemonade was too sour, so she added a bit of sugar to balance the flavor.

 1. Sickly /ˈsɪkli/ (adj): Tanh (mùi)

Ex: The sickly odor from the garbage can indicated that it was time to take out the trash.

 1. Salty /ˈsɔːlti/ (adj): Có muối, mặn

Ex: The fries were too salty for her taste, so she asked for less salt on the next batch.

 1. Poor /pʊr/ (adj): Chất lượng kém

Ex: The poor quality of the fabric was evident in the fraying edges and faded color.

 1. Mild /maɪld/ (adj): Nhẹ (mùi)

Ex: The mild scent of lavender in the room created a calming and soothing atmosphere.

 1. Hot /hɒt/ (adj): Nóng, cay nồng

Ex: The hot chili sauce added a fiery kick to the dish, awakening the taste buds.

 1. Horrible /ˈhɒrɪbl/ (adj): Khó chịu (mùi)

Ex: The horrible smell in the basement suggested a potential plumbing issue.

 1. Delicious /dɪˈlɪʃəs/ (adj): Ngon miệng

Ex: The homemade cookies were absolutely delicious, with a perfect balance of sweetness and texture.

 1. Bland /blænd/ (adj): Nhạt nhẽo

Ex: The soup was disappointingly bland, lacking the expected richness of flavors.

View more: Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Báo chí

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp – Các hoạt động chế biến món ăn

 1. Fry /fraɪ/ (v): Rán, chiên

Ex: To make crispy french fries, you need to fry the potato slices in hot oil until golden brown.

 1. Bake /beɪk/ (v): Nướng bằng lò

Ex: She decided to bake a delicious chocolate cake for the birthday celebration.

 1. Boil /bɔɪl/ (v): Đun sôi, luộc

Ex: To prepare pasta, you need to boil water before adding the noodles.

 1. Steam /stiːm/ (v): Hấp

Ex: Steaming vegetables is a healthy cooking method that retains their nutrients.

 1. Stir fry /stɜːr fraɪ/ (v): Xào

Ex: The chef demonstrated how to stir fry vegetables with a perfect blend of sauces and spices.

 1. Stew /stjuː/ (v): Hầm

Ex: Slow-cooking the meat in a flavorful broth is the key to a delicious beef stew.

 1. Roast /rəʊst/ (v): Ninh

Ex: Roasting a whole chicken in the oven gives it a crispy skin and tender, juicy meat.

 1. Grill /ɡrɪl/ (v): Nướng

Ex: We decided to grill some burgers and vegetables for a barbecue in the backyard.

 1. Peel /piːl/ (v): Gọt vỏ, lột vỏ

Ex: Before making apple pie, you need to peel the apples to remove the skin.

 1. Chop /tʃɒp/ (v): Xắt nhỏ, băm nhỏ

Ex: To prepare the salad, chop the fresh vegetables into bite-sized pieces.

 1. Soak /səʊk/ (v): Ngâm nước, nhúng nước

Ex: Before cooking dried beans, it’s essential to soak them in water overnight.

 1. Bone /bəʊn/ (v): Lọc xương

Ex: After simmering the soup, use a strainer to bone the broth and remove any solid particles.

 1. Drain /dreɪn/ (v): Làm ráo nước

Ex: After boiling the pasta, drain the water before adding the sauce.

 1. Marinate /ˈmærɪneɪt/ (v): Ướp

Ex: For a flavorful barbecue, marinate the meat in a mixture of herbs, spices, and sauces.

 1. Slice /slaɪs/ (v): Xắt mỏng

Ex: To make a sandwich, slice the tomatoes and cucumbers into thin, even pieces.

 1. Mix /mɪks/ (v): Trộn

Ex: To make pancakes, mix the flour, eggs, and milk until you have a smooth batter.

 1. Stir /stɜːr/ (v): Khuấy, đảo (trong chảo)

Ex: While cooking the soup, make sure to stir it regularly to prevent it from sticking to the bottom.

 1. Blend /blend/ (v): Hòa, xay (bằng máy xay)

Ex: To make a healthy smoothie, blend together fresh fruits, yogurt, and ice.

 1. Spread /spred/ (v): Phết, trét (bơ, pho mai…)

Ex: After toasting the bread, spread a generous layer of peanut butter on top.

 1. Crush /krʌʃ/ (v): Ép, vắt, nghiền

Ex: Crush the garlic cloves with the back of a knife before adding them to the sauce.

 1. Grate /ɡreɪt/ (v): Bào

Ex: Grate some cheese to sprinkle on top of the pasta for extra flavor.

 1. Grease /ɡriːs/ (v): Trộn với dầu, mỡ hoặc bơ

Ex: Grease the baking pan with butter to prevent the cake from sticking.

 1. Knead /niːd/ (v): Nén bột

Ex: When making bread, knead the dough for at least 10 minutes to develop gluten.

 1. Measure /ˈmeʒə(r)/ (v): Đong

Ex: Before baking, carefully measure the ingredients to ensure the recipe’s accuracy.

 1. Mince /mɪns/ (v): Băm, xay thịt

Ex: Mince the garlic finely to add a rich flavor to the spaghetti sauce.

 1. Beat /biːt/ (v): Đánh trứng nhanh

Ex: To make fluffy scrambled eggs, beat the eggs vigorously before cooking.

 1. Bake /beɪk/ (v): Đút lò

Ex: Preheat the oven and bake the cookies for 12 minutes until they turn golden brown.

 1. Barbecue /ˈbɑːbɪkjuː/ (v): Nướng (thịt) bằng vỉ nướng và than

Ex: We decided to barbecue some steaks and vegetables for a summer outdoor gathering.

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nhà bếp

Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp có liên quan
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp thường gặp
 1. Cling film /klɪŋ fɪlm/ (n): màng bọc thức ăn

Ex: After preparing the sandwiches, cover them with cling film to keep them fresh.

 1. Cookery book /ˈkʊkəri bʊk/ (n): sách nấu ăn

Ex: If you’re looking for new recipes, check out this cookery book with a variety of delicious dishes.

 1. Dishcloth /ˈdɪʃklɒθ/ (n): khăn lau bát

Ex: Use a dishcloth to wipe down the countertops after cooking to maintain cleanliness.

 1. Draining board /ˈdreɪnɪŋ bɔːd/ (n): mặt nghiêng để ráo nước

Ex: Place the washed dishes on the draining board to let them air dry.

 1. Grill /ɡrɪl/ (n): vỉ nướng

Ex: The grill is perfect for making deliciously charred vegetables and juicy steaks.

 1. Kitchen roll /ˈkɪtʃɪn roʊl/ (n): giấy lau bếp

Ex: In case of spills, keep the kitchen roll handy for quick and easy cleanup.

 1. Plug /plʌɡ/ (n): phích cắm điện

Ex: Before using the blender, make sure to insert the plug into a power outlet.

 1. Tea towel /tiː ˈtaʊəl/ (n): khăn lau chén

Ex: Use a tea towel to dry the dishes after washing them.

 1. Shelf /ʃɛlf/ (n): giá đựng

Ex: Arrange the spice jars neatly on the kitchen shelf for easy access during cooking.

 1. Tablecloth /ˈteɪblklɔːθ/ (n): khăn trải bàn

Ex: For a special dinner, spread a clean and decorative tablecloth on the dining table.

 1. Washing-up liquid /ˈwɒʃɪŋ ʌp ˈlɪkwɪd/ (n): nước rửa bát

Ex: Dilute a small amount of washing-up liquid in warm water to wash the dishes effectively.

 1. Bath /bæθ/ (n): bồn tắm

Ex: After a long day, unwind by taking a relaxing bath in the tub.

 1. Bin /bɪn/ (n): thùng rác

Ex: Dispose of the kitchen waste in the bin to maintain a clean and odor-free environment.

 1. Broom /brʊm/ (n): chổi

Ex: Use the broom to sweep the kitchen floor and keep it free from crumbs and debris.

 1. Bucket /ˈbʌkɪt/ (n): cái xô

Ex: Place a bucket under the leaking sink to collect the water until it can be repaired.

 1. Cold tap /koʊld tæp/ (n): vòi nước lạnh

Ex: To get a refreshing glass of water, turn on the cold tap and let it run for a moment.

 1. Door handle /dɔːr ˈhændl/ (n): tay nắm cửa

Ex: The door handle was loose, so it needed tightening to ensure proper function.

 1. Door knob /dɔːr nɒb/ (n): núm cửa

Ex: She replaced the old door knob with a new, stylish one to enhance the door’s appearance.

 1. Doormat /ˈdɔːrˌmæt/ (n): thảm lau chân tại cửa

Ex: The doormat at the entrance helped keep the floor clean by trapping dirt from shoes.

 1. Dustbin /ˈdʌstbɪn/ (n): thùng rác

Ex: Empty the kitchen dustbin regularly to prevent unpleasant odors in the house.

 1. Dustpan and brush /ˈdʌstˌpæn ənd brʌʃ/ (n): hốt rác và chổi

Ex: After sweeping the floor, use the dustpan and brush to collect and dispose of the dust.

 1. Flannel /ˈflænl/ (n): khăn rửa mặt

Ex: Hang the wet flannel in the bathroom to allow it to dry thoroughly.

 1. Fuse box /fjuz bɒks/ (n): hộp cầu chì

Ex: If the power goes out, check the fuse box to see if a fuse needs to be replaced.

 1. Hot tap /hɒt tæp/ (n): vòi nước nóng

Ex: Use the hot tap carefully to avoid scalding when washing your hands.

 1. House /haʊs/ (n): nhà tại

Ex: The house at the end of the street has a beautiful garden.

 1. Houseplant /haʊsˌplænt/ (n): cây trồng dưới nhà

Ex: Houseplants not only add greenery but also improve indoor air quality.

 1. Ironing board /ˈaɪərnɪŋ bɔːrd/ (n): bàn kê khi là quần áo

Ex: Set up the ironing board in the laundry room for a convenient ironing space.

 1. Lampshade /ˈlæmpʃeɪd/ (n): chụp đèn

Ex: The elegant lampshade diffused the light, creating a warm and inviting atmosphere in the room.

 1. Light switch /laɪt swɪtʃ/ (n): công tắc đèn

Ex: Don’t forget to turn off the light switch when you leave the room to save energy.

 1. Mop /mɒp/ (n): cây lau nhà

Ex: She used a mop and a bucket to clean the kitchen floor thoroughly.

 1. Ornament /ˈɔːrnəmənt/ (n): đồ trang trí dưới nhà

Ex: The ornamental figurines on the shelf added a touch of beauty to the living room.

 1. Painting /ˈpeɪntɪŋ/ (n): bức họa

Ex: The painting on the wall depicted a scenic landscape with vibrant colors.

 1. Picture /ˈpɪktʃər/ (n): bức tranh

Ex: Hang the family picture in the hallway to create a personalized and welcoming space.

 1. Plug /plʌɡ/ (n): phích cắm

Ex: Insert the plug into the socket to power up the electronic device.

 1. Plug socket or power socket /plʌɡ ˈsɒkɪt/ (n): ổ cắm

Ex: The power socket near the desk is convenient for charging electronic devices.

 1. Plughole /plʌɡ.həʊl/ (n): lỗ thoát nước bồn tắm

Ex: Clean the plughole regularly to prevent clogs in the bathtub.

 1. Poster /ˈpəʊstər/ (n): bức ảnh lớn

Ex: The movie poster on the bedroom wall added a pop of color and entertainment.

 1. Sponge /spʌndʒ/ (n): mút rửa bát

Ex: Use a sponge and soapy water to scrub away stubborn stains on dishes.

 1. Tap /tæp/ (n): vòi nước

Ex: Turn the tap clockwise to stop the flow of water from the kitchen sink.

 1. Torch /tɔːʧ/ (n): đèn pin

Ex: Keep a torch in the emergency kit for power outages or nighttime activities.

 1. Vase /veɪs/ (n): bình hoa

Ex: The vase on the dining table was filled with fresh flowers, creating a lovely centerpiece.

 1. Waste paper basket /weɪst ˈpeɪpər ˈbæskɪt/ (n): giỏ đựng giấy thải

Ex: Dispose of used paper in the waste paper basket to maintain a tidy workspace.

Kết luận

Trên đây là 130+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp TDP IELTS chia sẻ đến bạn. Với ví dụ và phiên âm cụ thể của các Từ vựng về nhà bếp trong tiếng Anh thông dụng, chúng tôi hy vọng rằng bạn đã có được trải nghiệm học từ vựng thú vị. Chúc bạn thành công trên con đường trở thành đầu bếp giỏi nhé!

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

NHẬN TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY