Tổng hợp từ vựng IELTS Speaking Vocabulary theo 31 chủ đề phổ biến nhất  - TDP
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Tổng hợp từ vựng IELTS Speaking Vocabulary theo 31 chủ đề phổ biến nhất 

Trong quá trình học tiếng Anh, từ vựng chắc chắn là một phần không thể thiếu để bước gần hơn đến khả năng thành thục ngôn ngữ này. Đặc biệt với kỳ thi IELTS, IELTS Speaking Vocabulary là 1 trong 4 tiêu chí ảnh hưởng to lớn đến số điểm của bạn trong phần thi IELTS Speaking.

IELTS Speaking Vocabulary - TDP IELTS
IELTS Speaking Vocabulary: Tổng hợp từ vựng theo 31 chủ đề phổ biến nhất

Nhận thấy nhu cầu ôn Speaking IELTS  đang dần tăng, TDP IELTS xin gửi đến bạn bộ tài liệu IELTS Speaking Vocabulary: Tổng hợp từ vựng theo 31 chủ đề phổ biến nhất. Hãy cùng tìm hiểu và tải về nhé!

IELTS là gì?

IELTS viết tắt cho International English Language Testing System, là Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Hiện nay, IDP và British Council đang là  đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS tại Việt Nam.

Cấu trúc bài thi IELTS Speaking

Một bài thi IELTS Speaking thường khéo dài khoảng 15 phút và bao gồm 3 phần:

 • Phần 1: trả lời những câu hỏi về chủ đề như: gia đình, sở thích,…
 • Phần 2: Giám khảo sẽ đưa ra cho bạn 1 chủ đề nhất định, sau một khoảng thời gian chuẩn bị, bạn sẽ độc thoại về chủ đề đó.
 • Phần 3: Giám khảo sẽ hỏi sâu hơn về những câu hỏi liên quan đến phần 2 đã nêu.

Giám khảo sẽ đánh giá thí sinh dựa trên 4 yếu tố:

Tải trọn bộ IELTS Speaking Vocabulary: Tổng hợp từ vựng theo 31 chủ đề phổ biến nhất 

IELTS Speaking Vocabulary: Tổng hợp từ vựng theo 31 chủ đề phổ biến nhất là bộ tài liệu được biên soạn bởi đội ngũ học thuật TDP IELTS, Cựu giám khảo IELTS và giáo viên IELTS 8.0+. Bộ tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn hơn 640 từ vựng học thuật được sử dụng trong kỳ thi IELTS Speaking hỗ trợ bạn cải thiện band điểm dễ dàng hơn. Ngoài ra, mỗi từ vựng sẽ được bổ sung những từ, cụm từ liên quan cùng ví dụ giúp bạn dễ hiểu hơn.

Xem và download trọn bộ Ebook IELTS Speaking Vocabulary: Tổng Hợp Từ Vựng Theo 31 Chủ Đề Phổ Biến Nhất: TẠI ĐÂY

Tổng hợp từ vựng IELTS Speaking Vocabulary

Vocabulary for IELTS Speaking đóng vài trò rất quan trọng cho phần thi nói trong kỳ thi IELTS. Hôm nay, TDP IELTS xin chia sẻ với bạn một số từ vựng thuộc  31 chủ đề thường gặp nhất trong kỳ thi IELTS Speaking.

Family and Relationships

Đây là chủ đề quen thuộc với mọi người, các từ vựng dưới sẽ xoay quanh gia đình, người thân và bạn bè. Dưới đây là một số từ vựng IELTS chủ đề Family & Relationships:

 1. Sibling / ˈsɪbəlɪŋ / (noun) – A brother or sister (anh/ chị/ em ruột)
  Synonyms – brother, sister

  Collocations – elder, younger, rivalry
  Example – There was great sibling rivalry among those children.
 1. Nurture / ˈnɜːtʃə / (verb) – To feed and care for a child, or to help someone or something develop (nuôi dưỡng)
  Synonyms – raise, foster, nourish

  Collocations – carefully, wholeheartedly
  Example – She wants to stay home and nurture her children.
 1. Interaction / ˌɪntəˈrækʃən / (noun) – Communications between individuals or groups (sự tương tác)
  Synonyms – communication, contact, dealings

  Collocations – social, face-to-face, complex
  Example – Watching movies together is usually intended to encourage family interaction.
 1. Conflict / kənˈflɪkt / (noun) – An active disagreement, as between opposing opinions or needs (mâu thuẫn)
  Synonyms – disagreement, fight, quarrel

  Collocations – increasing, family, serious
  Example – Conflicts among family become more frequent when the children become teenagers.
 1. Extended family / ɪkˈstendɪd ˈfæmli / (noun) – A family includes grandmothers, grandfathers, aunts or uncles besides parents and children (đại gia đình)
  Antonyms – nuclear family

  Collocations – belong to, come from
  Example – I have a large, supportive extended family.
IELTS Speaking Vocabulary - TDP IELTS
Từ vựng IELTS chủ đề Family & Relationships
 1. Maternal / məˈtɜːnəl / (adjective) – Relating to mothers or characteristic of a mother (thuộc mẹ)
  Synonyms – mother, motherly

  Collocations – instinct, stress, mortality
  Example – Her maternal instincts told her that something was wrong.
 1. Paternal / pəˈtɜːnəl / (adjective) – Behaving or feeling as a father does toward his child (thuộc cha)
  Synonyms – fatherly, parental

  Collocations – affection, authority, concern
  Example – His father gave him a good-humored, paternal smile.
 1. Sibling rivalry / ˈsɪbəlɪŋ ˈraɪvəlri / (noun) – Competition and arguments between brothers and sisters (sự cạnh tranh giữa anh chị em)
  Synonyms – sibling conflict, sibling antagonism

  Collocations – great, intense, long-standing
  Example – There was barely any sibling rivalry in our family.
 1. Resemblance (to mother, father) / rɪˈzembləns tuː / (noun) – Two people or things look like each other or are similar in some ways (giống)
  Synonyms – alikeness, similarity, sameness

  Collocations – bear, have, show
  Example – Both children bear a very close resemblance to their father.

Hometown

Chủ đề này sẽ xoay quanh về quê hương và đất nước. Khi thành thục từ vựng ở dưới đây, bạn sẽ có thể tự tin miêu tả về chính quê hương của bạn. Dưới đây là list IELTS speaking vocabulary topic Hometown:

 1. Vibrant / ˈvaɪbrənt / (adjective) – Be energetic, exciting, and full of enthusiasm (sôi động)
  Synonyms – lively, busy, thriving

  Collocations – city, town, country
  Example – The city is a youthful, vibrant and exciting place.
 1. Cosmopolitan / ˌkɒzməˈpɒlɪtən / (adjective) – Containing experience of people and things from many different parts of the world (quốc tế)
  Synonyms – worldly, diverse, international, multicultural

  Collocations – distinctly, truly, very
  Example – New York is a highly cosmopolitan city.
 1. Historic / hɪˈstɒrɪk / (adjective) – Important or to be important in history (nổi tiếng trong lịch sử)
  Synonyms – eventful, important, meaningful

  Collocations – building, moment, event
  Example – The building resonates with historic significance.
 1. Sleepy / ˈsliːpi / (adjective) – A sleepy place is quiet and without much activity or excitement (không nhộn nhịp)
  Synonyms – inactive, dull, resting

  Collocations – extremely, really, very
  Example – They retired to a sleepy little town in the south of Italy.
 1. Sense of community / sens əv kəˈmjuːnɪti / (noun) – The feeling that you belong to a community (ý thức cộng đồng)
  Synonyms – community feeling, sense of place, civic duty

  Collocations – have, gain, lose
  Example – A sense of community is a source of satisfaction that appeals to many.
 1. Inhabitant / ɪnˈhæbɪtənt / (noun) – A person or animal that lives in a particular place (cư dân)
  Synonyms – resident, dweller, habitant

  Collocations – original, local, native
  Example – The Aborigines are the native inhabitants of Australia.
 1. Isolated / ˈaɪsəleɪtɪd / (adjective) – Not near to other places (biệt lập)
  Synonyms – quiet, remote, solidary

  Collocations – geographically, physically, socially
  Example – These people come from an isolated village.
 1. Amenity / əˈmiːnəti / (noun) – Something intended to make life more pleasant or comfortable for people (tiện nghi)
  Synonyms – convenience, creature comfort, mod con

  Collocations – excellent, basic, local
  Example – Straus established employee amenities such as restrooms, medical care, and a lunchroom.
 1. Architecture / ˈɑːkɪtektʃə / (noun) – The art and science of designing and making buildings, or the style of a building (kiến trúc)
  Synonyms – infrastructure, structure, frame

  Collocations – classical, medieval, modern
  Example – The town’s modern architecture is very well integrated with the old.
 2. City center / ˈsɪti ˈsentə / (noun) – The main shopping or business area in a city (trung tâm TP)
  Synonyms – downtown, central city, inner city

  Collocations – ancient, historic, great
  Example – It’s impossible to park in the city center.

Hobbies

Sở thích-một phần không thể thiếu của mọi con người. Bạn sẽ có thể miêu tả và đánh giá sở thích của mình hoặc mọi người một cách dễ dàng khi thành thạo các từ sau.

 1. Spare time / ˈspeə ˈtaɪm / (noun) The time when one person is not working (thời gian rảnh)
  Synonyms – free time, leisure, rest time

  Collocations – in
  Example – He likes to ski in his spare time.
 1. Unwind / ˌʌnˈwaɪnd / (verb) – To relax after a period of work or anxiety (thư giãn)
  Synonyms – chill, rest, relax, wind down

  Example – I’m just going to watch some TV and unwind.
 1. Personal growth / ˈpɜːsənəl ɡrəʊθ / (noun) – The development of oneself’s behavior and habit, … (sự phát triển cá nhân)
  Synonyms – personal development

  Collocations – encourage, promote, stimulate
  Example – Schools always encourage the personal growth of students.
 1. Hectic / ˈhektɪk / (adjective) – Full of activity, or very busy and fast (bận rộn, hăng say)
  Synonyms – busy, occupied, hyperactive

  Collocations – lifestyle, day, pace
  Example – The area has become a haven for people tired of the hectic pace of city life.
IELTS Speaking Vocabulary - TDP IELTS
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Sở thích
 1. To take up / tu ˈteɪk ˈʌp / (verb) – To fill or use an amount of time or space (chiếm lấy)
  Synonyms – start, engage in

  Example – My time is fully taken up with cooking.
 1. Decompress / ˌdiːkəmˈpres / (verb) – To get rid of nervous tension or anxiety (giảm sức ép)
  Synonyms – unwind, relax, chill

  Collocations – completely
  Example – After two weeks’ hiking we’ll need a few days to decompress.
 1. Work-life balance / ˈwɜ:k laɪf ˈbæləns/ (noun) The lifestyle which people manage to spend time at and outside of work (cân bằng giữa công việc và cuộc sống)
  Synonyms – work-life fit, work-life blend, work-life harmony

  Collocations – healthy, achieve, get
  Example – It is too difficult for people to achieve a work-life balance nowadays.
 1. Numerous benefits / ˈnjuːmərəs ˈbenɪfɪts / (noun) – Having many benefits (nhiều lợi ích)
  Synonyms – lots of advantages, many advantages

  Collocations – bring, offer, provide
  Example – The numerous benefits of reading as a source of input are pretty apparent.

Restaurant & Food

Chủ đề này phục vụ cho việc đánh giá và tả lại các nhà hàng hoặc món ăn mà người học đã trải nghiệm. Dưới đây là speaking IELTS vocabulary chủ đề Restaurant & Food:

 1. Culinary / ˈkjuːləˌneri / (adjective) Connected with cooking or kitchens (thuộc nấu nướng)
  Synonyms – cookery, cooking

  Collocations – arts, recipe, school
  Example – My culinary skills are limited to boiling water.
 1. Delicacy / ˈdeləkəsi / (noun) – Sth especially rare or expensive that is good to eat (món ăn ngon)
  Synonyms – delectable, treat, viand

  Collocations – great, exotic, local
  Example – In some parts of the world, sheep’s eyes are considered a great delicacy.
 1. Michelin Star / ˈmɪʃələn ˈstɑːr / (noun) – A prize or title given to a restaurant to show that it is of especially good quality (sao Michelin)
  Synonyms – michelin-starred

  Collocations – get, have, win
  Example – Their restaurant was the first in Ireland to be awarded the much-prized Michelin star.
 1. Fine-dining / ˈfaɪn ˈdaɪnɪŋ/ (noun) – A style of eating that usually takes place in expensive restaurants, where especially good food is served to people (nhà hàng ăn uống cao cấp)
  Synonyms – upscale dining, haute cuisine, high cooking
  Collocations – restaurant, eatery

  Example – Bangalore has some fine dining restaurants that cover various cuisines of the world.
 1. Casual-dining / ˈkæʒəwəl ˈdaɪnɪŋ / (noun) – A full-service concept with a laid-back, comfortable, family-friendly ambiance and an affordable menu (nhà hàng bình dân phổ biến)
  Synonyms – daily dinner, casual meal, casual party

  Collocations – restaurant
  Example – My family usually goes to this popular casual-dining restaurant at the weekend.
 1. Al fresco / ˌælˈfreskoʊ / (adj/ adv) – Outside (ở ngoài trời)
  Synonyms – open-air, out-of-door, outdoor

  Collocations – eat, party
  Example – Most summer evenings we eat alfresco.
 1. Chef / ˈʃef / (noun) A skilled and trained cook who works in a hotel or restaurant, especially the most important cook (đầu bếp)
  Synonyms – cook, culinarian

  Collocations – master, excellent, head
  Example – The head chef runs the hotel kitchen with strict discipline and efficiency.
 1. Hospitality industry / ˌhɑːspəˈtæləti ˈɪndəstri / (noun) – Businesses such as hotels, bars, and restaurants that offer people food, drink, or a place to sleep (ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn)
  Synonyms – service industry, catering industry, foodservice industry

  Collocations – encourage, develop, damage
  Example – They have 40 years of experience in the hospitality industry.
 1. Gourmet / ˈɡʊrmeɪ / (noun) – Producing or serving food that is very high quality (sành ăn)
  Synonyms – decadent, pleasure-seeking, high-class

  Collocations – meal, restaurant, chef
  Example – She is a gourmet cook.
 2. Fast-food / ˈfæst ˈfuːd / (noun) – Cheap, hot food that is prepared and served quickly in a restaurant (thức ăn nhanh)
  Synonyms – junk food, convenience food, prepackaged food

  Collocations – restaurant, chain, service
  Example – Dicos is a fast food chain that is becoming increasingly popular in China.

Shopping

Các từ vựng dưới đây xoay quanh về thói quen mua sắm của mọi người. Bạn có thể sử dụng những từ vựng IELTS chủ đề SHOPPING dưới đây để cải thiện thang điểm IELTS Speaking:

 1. Consumer / kənˈsjuːmə / (noun) A person who buys goods or services for their own use (người mua)
  Synonyms – buyer, user, purchaser,

  Collocations – potential, domestic, foreign
  Example – The new rates will affect all consumers, including businesses.
 1. Bargain / ˈbɑːɡɪn / (noun) – Something on sale at a lower price than its true value (món hời)
  Synonyms – buy, deal, pennyworth

  Collocations – find, get, pick up
  Example – The airline regularly offers last-minute bookings at bargain prices.
 1. Brand name / ˌbræn ˈneɪm / (noun) – A name given by the maker to a product or range of products, especially a trademark (tên thương hiệu)
  Synonyms – trade name

  Collocations – popular, well-known, leading, established
  Example – All the car makers spend heavily to promote their brand names.
 1. Shop around / ʃɒp əˈraʊnd / (phrasal verb) – To compare the prices and quality of different things before deciding which one to buy (so sánh giá cả giữa các cửa hàng để mua)
  Synonyms – comparison shop, window shopping

  Example – You can get good rates if you shop around on the internet.
 1. Shopping spree / ˈʃɒpɪŋ spriː / (noun) – A short period of time in which someone buys a lot of things (mua sắm thả ga)
  Synonyms – spending, shopping expedition

  Collocations – go on
  Example – We went on a shopping spree.
 1. Browse / braʊz / (verb) – To look at information on the internet (tìm kiếm)
  Synonyms – flip through, leaf through, look round

  Collocations – web, net
  Example – It’s too expensive to spend time browsing the Web if you are paying per minute.
 1. Department store / dɪˈpɑːtmənt stɔː / (noun) A large store stocking many varieties of goods in different departments (cửa hàng bách hóa)
  Synonyms – emporium, shop

  Collocations – assistant, manager, owner
  Example – He’s got a job demonstrating kitchen equipment in a department store.
 1. Shopping mall / ˈʃɒpɪŋ mɔːl / (noun) – A very large building or buildings containing a lot of stores and restaurants, usually with space outside for parking (trung tâm thương mại)
  Synonyms – shopping centre

  Collocations – new, big, well-known
  Example – A shopping mall is no longer just a place to go to buy something, it’s a community and entertainment center.
 1. Online shopping / ˈɒnˌlaɪn ˈʃɒpɪŋ / (noun) – The action or activity of buying goods or services via the internet (mua sắm trực tuyến)
  Synonyms – cybershopping, online purchases, virtual shopping

  Collocations – do, go, expedition
  Example – Broadband makes online shopping easier.
 2. Purchase / ˈpɜːtʃəs / (verb) – To buy something (mua)
  Synonyms – buy, get, pick

  Collocations – cash, credit, online
  Example – Tickets must be purchased two weeks in advance.

Accommodation

Accommodation là chủ đề khá quen thuộc trong kỳ thi IELTS Speaking. Sau đây là một số từ vựng topic”ACCOMODATION” IELTS:

 1. Rental house / ˈrentəl ˈhaʊs / (noun) – A house that is rented to be able to live in (nhà thuê)
  Synonyms – rented house, rental property

  Collocation – annual, monthly, short term
  Example – Workers usually live in rental houses.
 1. House deposit / haʊz dɪˈpɒzɪt / (noun) – The amount of money to pay as the first part of the total payment for a house (tiền cọc nhà)
  Synonyms – reserve, front money, down payment

  Collocation – pay, get back, lose
  Example – When you get a bank loan to buy a house, you need to pay a house deposit, which is usually 20% of the loan value.
 1. Spacious / ˈspeɪʃəs / (adjective) – Large and with a lot of space (rộng rãi)
  Synonyms – roomy, broad, large, wide

  Collocations – extremely, fairly, surprisingly
  Example – The mayor’s spacious office was jammed with probably 60 people.
 1. Decorate / ˈdekəreɪt / (verb) To add sth to an object or a place to make it more attractive (trang trí)
  Synonyms – beautify, paint, adorn

  Collocations – beautifully, elaborately, elegantly
  Example – The whole family is going to decorate the kitchen next week.
 1. Suburbs / ˈsʌbɜːbz / (noun)The outer area of a town or a city (ngoại ô)
  Synonyms – urban sprawl, downtown, exurb

  Collocations – industrial, residential, sprawling
  Example – Box Hill is a suburb of Melbourne.
 1. Inner city / ˈɪnə ˈsɪti / (noun) – An area within a larger city, that is located near the central business district, with a mixture of commercial businesses and residential homes. (nội thành)
  Synonyms – inner suburbs

  Collocations – dweller, center, life
  Example – The mayor is trying to attract new businesses to the inner city.
 1. Vacation home / vəˈkeɪʃən həʊm / (noun) – A house that someone lives in during vacations (nhà nghỉ dưỡng)
  Synonyms – mansion, summer house, villa

  Collocations – arrive, leave, purchase
  Example – There is a beautiful vacation home by the lake.
 1. Mod cons / ˌmɒd ˈkɒnz / (noun) – Equipment in house that makes life more pleasant (những tiện nghi hiện đại)
  Synonyms – accommodation, amenity, convenience

  Collocations – buy, prepare, purchase
  Example – The kitchen is fully equipped with all mod cons including a dishwasher.
 2. Fully-furnished (apartment) / ˌfʊli ˈfɜːnɪʃt əˈpɑːtmənt / (adjective) – Containing full furniture or already having furniture in it (đầy đủ nội thất)
  Synonyms – provided, supplied

  Example – The couple is looking for a fully-furnished apartment.

Education

Chủ đề Education-giáo dục chắc hẳn là bộ từ vựng hữu ích cho các du học sinh có nhu cầu học ở nước ngoài. TDP IELTS chia sẻ với các bạn một vài từ vựng IELTS chủ đề Education:

 1. Compulsory / kəmˈpʌlsəri / (adjective) – You must do it because of a rule or law (bắt buộc)
  Synonyms – forced, necessary, required

  Collocations – quite, completely
  Example – A new law was introduced that made wearing seat belts compulsory.
 1. Curriculum / kəˈrɪkjʊləm / (noun) – All the courses that were given in a school or college (chương trình học)
  Synonyms – program, course, syllabus

  Collocations – national, educational, subject-based
  Example – Math is a core subject in the school curriculum.
 1. Inquisitive / ɪnˈkwɪzətɪv / (adjective) – Wanting to discover a lot about people or things (tò mò)
  Synonyms – curious, snoopy, concerned

  Collocations – highly, naturally, very
  Example – The students are pretty inquisitive.
 1. Discipline / ˈdɪsɪplɪn / (noun) – Ability to control yourself or other people, even in difficult situations (kỷ luật)
  Synonyms – constraint, self-control, restraint

  Collocations – impose, maintain, lack
  Example – Learning a foreign language requires discipline.
IELTS Speaking Vocabulary: Tổng hợp từ vựng theo 31 chủ đề phổ biến nhất 
Education Vocabulary
 1. Peer / pɪə / (noun) – A person has the same age or the same social position as other people in a group (bạn đồng trang lứa)
  Synonyms – fellow, friend, mate

  Collocations – group, pressure
  Example – Teenagers are often worried about looking stupid in front of their peers.
 1. Remedial / rɪˈmiːdɪəl / (adjective) Intend to correct or improve something (khắc phục)
  Synonyms – amendatory, corrective, rectifying

  Collocations – class, action, course
  Example – Students can enroll in remedial English classes.
 1. Graduate / ˈɡrædʒʊeɪt / (verb) To complete school, college, or university successfully (tốt nghiệp)
  Synonyms – step up, move up, go forward

  Collocations – from
  Example – Their boss graduated from the University of London.
 1. Qualification / ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən / (noun) – An official record showing that you have finished a training course or have the necessary skills (bằng cấp/ trình độ chuyên môn)
  Synonyms – capability, credentials, ability

  Collocations – academic, professional, vocational
  Example – Young people will never get a good job if they don’t have any qualifications.
 1. Research / rɪˈsɜːtʃ / (noun) A detailed study of a subject, especially in order to discover new information (nghiên cứu)
  Synonyms – examination, exploration, study

  Collocations – scientific, medical, carry out
  Example – They are conducting some fascinating research on dolphins.
 2. Visual learner / ˈvɪʒuəl ˈlɜːnə / (noun) – A person learns by reading or seeing pictures, understand and remember things by sight (người học qua thị giác)
  Synonyms – spatial learners

  Collocations – quick, advanced, young
  Example – Visual learners learn best when information is presented in pictures or diagrams.

Health

Các từ vựng về chủ đề sức khỏe sẽ rất quan trọng khi sống và làm việc ở môi trường các nước nói tiếng Anh. Dưới đây là một số từ vựng IELTS chủ đề Health:

 1. Epidemic / ˌepɪˈdemɪk / (noun) – A particular disease affects large number of people badly during the same period of time (bệnh dịch)
  Synonyms – pandemic, plague, illness

  Collocations – major, widespread, flu
  Example – The flu epidemic is sweeping through the country.
 1. Pandemic / pænˈdemɪk / (noun) – A disease spreads quickly and affects a large number of people over a wide area or throughout the world (đại dịch)
  Synonyms – epidemic, ailment

  Collocations – break out, strike, spread
  Example – The 1918 flu pandemic caused death and devastation on an unimaginable scale.
 1. Rampant / ˈræmpənt / (adjective) – Getting worse quickly and in an uncontrolled way (lan tràn)
  Synonyms – uncontrolled, unhindered, unrestrained

  Collocations – plants, abuse, destruction
  Example – Disease is rampant in the overcrowded city.
 1. Diagnose / ˈdaɪəɡnəʊz / (verb) – To recognize and name the exact character of a disease or a problem, by examining (chẩn đoán)
  Synonyms – find, recognize, notice

  Collocations – correctly, incorrectly, wrongly
  Example – His condition was diagnosed as some type of blood disorder.
 1. Deteriorate / dɪˈtɪərɪəreɪt/ (verb) – To become worse (làm tệ hơn)
  Synonyms – degenerate, decline, worsen

  Collocations – badly, seriously, dramatically
  Example – She was taken into the hospital when her condition suddenly deteriorated.
 1. Chronic (illness) / ˈkrɒnɪk / (adjective) – Continuing for a long time (mãn tính)
  Synonyms – prolonged, long-lasting, persistent

  Collocations – illness, disease
  Example – This teacher is resigning because of chronic heart disease.
 1. Impaired / ɪmˈpeəd / (adjective) – Damaged in a way that makes sth less effective (bị suy yếu)
  Synonyms – damaged, weakened

  Collocations – vision, hearing, function
  Example – She suffers from impaired hearing.
 1. Disorder / dɪsˈɔːdə / (noun) – An illness of the mind or body (bệnh rối loạn)
  Synonyms – disease, ill, ailment, sickness

  Collocations – severe, chronic, common, rare
  Example – The family have a history of mental disorders.
 1. Alleviate / əˈliːvieɪt / (verb) – To make something bad such as pain or problems less severe (giảm nhẹ, xoa dịu)
  Synonyms – ease, relieve, mitigate

  Collocations – considerably, greatl, partly
  Example – The drugs did nothing to alleviate her pain.
 2. Obese / əʊˈbiːs / (adjective) – Extremely fat in a way that is dangerous for health (béo phì)
  Synonyms – overweight, round, fat

  Collocations – dangerously, extremely, seriously
  Example – Being obese and lack of exercise are bad for the heart.

Travel

Chủ đề du lịch chắc chắn là chủ đề thu hút được sự hứng thú của rất nhiều người. Bạn có thể áp dụng các từ vựng IELTS chủ đề Travel dưới đây để biến việc giao tiếp khi du lịch nước ngoài thành một trải nghiệm dễ dàng hơn.

 1. Rural / ˈrʊərəl / (adjective) In, of, or like the countryside (nông thôn)
  Synonyms – country, pastoral, rustic

  Collocations – extremely, overwhelmingly, truly
  Example – In the rural areas, illiteracy is widespread.
 1. Urban / ˈɜːbən / (adjective) – Of or in a city or town (đô thị)
  Synonyms – metro, metropolitan

  Collocations – sprawl, development, area
  Example – Many Americans were leaving the farm for the promise of urban life.
 1. Mountainous / ˈmaʊntɪnəs / (adjective) – Having a lot of mountains (nhiều núi)
  Synonyms – hilly, rocky, high

  Collocations – country, area, region
  Example – They live in a mountainous region
 1. Coastal / ˈkəʊstəl / (adjective) – Positioned on, or relating to the coast (thuộc bờ biển)
  Synonyms – nearshore, offshore, littoral

  Antonyms – inland
  Example – The coastal resorts are deserted in winter.
 1. (By) plane / ˈbaɪ pleɪn /Travel by a vehicle designed for air travel (bằng máy bay)
  Synonyms – aeroplane, airplane, jet

  Collocations – by taxi, bus, boat
  Example – He hates traveling by plane.
 1. Unique / juːˈniːk / (adjective) – Being the only existing one of its type or, more generally, unusual or special in some way (độc nhất)
  Synonyms – rare, exceptional, extraordinary

  Collocations – quite, totally, truly
  Example – Each person’s DNA is unique.
 1. Visa / ˈviːzə / (noun) An official mark, usually made in a passport, that allows you to enter or leave a particular country (thị thực)
  Synonyms – validation, acceptance

  Collocations – student, tourist, travel
  Example – You must have a guarantor in order to get a visa to enter the country.
 1. Scenic / ˈsiːnɪk / (adjective) – Having or allowing you to see beautiful natural features (cảnh vật)
  Synonyms – breathtaking, impressive, picturesque

  Collocations – view, scenery, route
  Example – They took the scenic route on the way home.
 1. Destination / ˌdestɪˈneɪʃən / (noun) – The place where someone is going or where something is being sent or taken (điểm đến)
  Synonyms – place, position, site

  Collocations – ultimate, favourite, popular
  Example – The Virgin Islands are a popular tourist destination.
 2. Itinerary / aɪˈtɪnərəri / (noun) – A detailed plan or route of a trip (lịch trình)
  Synonyms – planned route, travel arrangements, flight plan

  Collocations – detailed, full, demanding
  Example – The tour operator will arrange transport and plan your itinerary.

Social Media

Các mạng xã hội như Facebook, Twitter đang trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết. Nếu nắm vững trường từ vựng về chủ đề Social Media, bạn sẽ có thể nâng cao trình độ tiếng Anh của mình lên một bậc đấy!

 1. Influencer / ˈɪnfluənsər / (noun) – Someone that can influence and inspire people to promote or buy sth (người tạo ảnh hưởng)
  Synonyms – inspirer, trendsetters, celebrity

  Collocations – famous, top, popular
  Example – He is a blogger, model and social media influencer.
 1. Vlogger / ˈvlɒɡər / (noun) – Someone who makes vlogs and posts them on the internet (người chuyên tạo dựng nội dung trên nền tảng video)
  Synonyms – blogger

  Collocations – beauty, food
  Example – I discovered a group of young entrepreneur vloggers creating their own entertainment niche.
 1. Follower / ˈfɒləʊə / (noun) – Someone who supports, admires, or believes in a particular person, group, or idea (người theo dõi)
  Synonyms – supporter, advocate

  Collocations – dedicated, devoted, loyal
  Example – She has over 100,000 followers on Twitter.
 1. Meme / miːm / (noun) – An idea, image, video, etc. that is spread very quickly on the internet
  Synonyms – icon, symbol

  Collocations – funny, famous, symbolic
  Example – Take a look at the top ten internet memes for this past year.
 1. Viral / ˈvaɪrəl / (noun) – Spreading or becoming popular very quickly through communication from one person to another, especially on the internet (phát tán nhanh)
  Synonyms – spread quickly

  Collocations – campaign, advertising, video
  Example – In the future, he predicts, viral ads will offer even more participation.
 1. Filter / ˈfɪltə / (noun) – A tool for creating special effects on an image (bộ lọc)
  Synonyms – application

  Example – There’s a filter that makes all your pictures look like old sepia photographs.
 1. Cyber bullying / ˈsaɪbə ˈbʊlɪɪŋ / (noun) The use of electronic communication to bully a person (bắt nạt trên mạng)
  Synonyms – online harassment, online teasing

  Collocations – victim, incident, law
  Example – In the past ten years, cyberbullying has become increasingly common among students.
 1. Anonymity / ˌænəˈnɪməti / (verb) – The situation in which someone’s name is not given or known (ẩn danh)
  Synonyms – facelessness, namelessness, nowhere

  Collocations – ensure, guarantee, preserve, protect
  Example – The police have reassured witnesses that they will be guaranteed anonymity.
 1. Harass / ˈhærəs / (verb) – To continue to annoy or upset someone over a period of time (quấy rối)
  Synonyms – outwear, tire, exhaust

  Collocations – racially, sexually, physically
  Example – She felt she was being harassed by the coach’s constant demands.
 2. User-friendly / ˈjuːzə ˈfrendli  / (adjective) Easy to use or understand (thân thiện với người dùng)
  Synonyms – accessible, friendly, easily operated

  Collocations – application, website, software
  Example – The search software is user-friendly.

Media/ Entertainment 

Truyên thông và giải trí là một chủ đề thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Khi muốn thảo luận về những ca sĩ hay bài hát nổi tiếng, những từ vựng sau sẽ rất cần thiết.

 1. Celebrity / sɪˈlebrɪti / (noun) – A famous person, especially in the entertainment business (người nổi tiếng)
  Synonyms – celeb, figure, star, VIP

  Collocations – international, showbiz, sporting
  Example – The magazine is all about the lives of celebrities.
 1. Critical acclaim / ˈkrɪtɪkəl əˈkleɪm / (noun) – Receive good reviews from all or most critics (ca ngợi phê phán)
  Synonyms – critically acclaimed, critical success

  Collocations – gain, earn, receive
  Example – Her work brought her popular and critical acclaim.
 1. Festival / ˈfestɪvəl / (noun) – An organized set of special events (lễ hội)
  Synonyms – event, celebration, ceremony

  Collocations – have, hold, attend, organize
  Example – The New Orleans Jazz Festival is held every year in the spring.
 1. Live music / ˈlaɪv ˈmjuːzɪk / (noun) – Music performed at the premises by musicians, singers or other performers (nhạc sống)
  Synonyms – live concert, live entertainment, live performance

  Collocations – great, wonderful, show
  Example – Everyone enjoys the wonderful performance at the live music show.
 1. Venue / ˈvenju: / (noun) – The place where a public event or meeting happens (địa điểm)
  Synonyms – location, position, site,

  Collocations – ideal, perfect, popular
  Example – The hotel is an ideal venue for conferences and business meetings.
 1. Groundbreaking / graʊndˈbreɪkɪŋ / (adjective) – Something’s very new and is a big change from other things of its type (đột phá)
  Synonyms – innovative, pioneering, creative

  Collocations – method, development, project
  Example – The scientist was honored for her groundbreaking work in nuclear physics.
 1. Universally loved / ˌjuːnɪˈvɜːsəli ˈlʌvd / (adjective) – To be liked very much (được yêu thích rộng rãi)
  Synonyms – well-regarded, widely treasured, cherished

  Collocations – dearly, deeply, passionately
  Example – She was nearly universally beloved by friends, allies, and even her enemies.
 1. Censorship / ˈsensəʃɪp / (noun) – The censoring of books, plays, films, or reports, especially by government officials (bộ phận/ quá trình kiểm duyệt)
  Synonyms – restriction, control, cutting

  Collocations – strict, government, film
  Example – The government today announced that press censorship was being lifted.
 1. Paparazzi / ˌpæpəˈræt.si / (noun) – A freelance photographer who pursues celebrities to get photographs of them (thợ săn ảnh)
  Synonyms – photojournalist, shutterbug, freelance photographer

  Collocations – follow, tail, track
  Example – The town even passed a law that said no paparazzi were allowed.
 2. Entertainment industry / ˌentəˈteɪnmənt ˈɪndəstri / (noun) – The business of making films, television programmes, shows, … that entertain people (ngành giải trí)
  Synonyms – showbiz, film industry, celebrity business

  Collocations – thriving, important, key, major
  Example – Expansion of the entertainment industry has also provided a significant boost.

Festival

Khi thành thạo từ vựng ở chủ đề này, người nói sẽ tự tin hơn khi thảo luận về các lễ hội, từ truyền thống đến hiện đại.

 1. Annual / ˈænjuːəl / (adjective) Happening once every year (hằng năm)
  Synonyms – yearly, every year

  Collocations – event, visit, vacation
  Example – The flowers at the annual flower show were a beautiful sight.
 1. Festivity / feˈstɪvəti / (noun) – A situation in which people are happy and celebrating (lễ hội)
  Synonyms – carnival, celebration, fest

  Collocations – join, celebrate
  Example – Year-long festivities will mark the 300th anniversary of the city’s founding.
 1. Tradition / trəˈdɪʃən / (noun) – A belief, principle, or way of acting that people in a particular society or group have continued to follow for a long time (truyền thống)
  Synonyms – custom, convention

  Collocations – cultural, local, well-established
  Example – Fireworks have long been an American tradition on the Fourth of July.
 1. Pilgrimage / ˈpɪlɡrəmədʒ / (noun) – A visit to a place that is considered special, where you go to show your respect (cuộc hành hương)
  Synonyms – trip, voyage, journey

  Collocations – annual, spiritual
  Example – For many fans, the national stadium is a place of pilgrimage.
IELTS Speaking Vocabulary - TDP IELTS
Từ vựng chủ đề Festival (Lễ hội) và ứng dụng vào IELTS Speaking
 1. Family reunion / ˈfæmli riˈuːnjən / (noun) – A usually large gathering for family members (buổi tụ họp gia đình)
  Synonyms – family reunification, family gathering, family party

  Collocations – arrange, attend, celebrate
  Example – The family reunion is held every two years.
 1. Cultural heritage / ˈkʌltʃərəl ˈherətədʒ / (noun) – The heritage of tangible and intangible heritage assets of a group or society that is inherited from past generations (di sản văn hóa)
  Synonyms – ‎heritage asset, ‎cultural property

  Collocations – preserve
  Example – The organization is devoted to preserving our cultural heritage.
 1. Dates back to / ˈdeɪts bæk tuː / (idiom) To have been made in or to have come into being in (a certain time in the past) (đã có từ xưa)
  Synonyms – go back to, stem from, revert to

  Example – They found jewelry dating back to the 1700s.
 1. In high spirits / ɪn ˌhaɪ ˈspɪrəts /Very happy and excited or having a good time (có tinh thần cao)
  Synonyms – elation, liveliness, excitement

  Antonyms – depressed, inactive, unenthusiastic
  Example – They’d had a couple of drinks and were in high spirits.
 1. Crowded / ˈkraʊdəd / (adjective) – Full of people (đông đúc)
  Synonyms – full, crammed, filled

  Collocations – increasingly, densely, quite
  Example – As Christmas gets closer, the stores get more and more crowded.
 2. Gather / ˈɡæðər / (verb) – When people or animals gather, they come together in a group (tụ tập)
  Synonyms – collect, group,

  Collocations – quickly, around, together
  Example – A crowd had gathered to hear her speak.

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về Tết Nguyên Đán đầy đủ nhất

Internet

Một chủ đề rất hot và đón nhận nhiều sự quan tâm. Sẽ là một thiếu sót lớn khi bạn bỏ qua những từ vựng IELTS chủ đề Internet sau:

 1. Email / ˈiːmeɪl / (noun) A message or document sent using this system (thư điện tử)
  Synonyms – airmail, card, electronic mail

  Collocations – write, send, receive
  Example – I got an email from Danielle last week.
 1. Video conference / ˈvɪdɪəʊ ˈkɒnfərəns / (noun) – A meeting at which people who are in different places can talk to and see each other using electronic technology (hội nghị truyền hình)
  Synonyms – teleconference, phone meeting

  Collocations – hold, have, take part in
  Example – During lockdown we had a weekly video conference with the rest of the family.
 1. Social media / ˈsəʊʃl ˈmiːdɪə / (noun) – Websites and applications that enable users to create and share content or to participate in social networking (phương tiện truyền thông xã hội)
  Synonyms – social network, social platform, social networking website

  Collocations – site, tool, strategy
  Example – Companies are increasingly making use of social media in order to market their goods.
 1. Digital age / ˈdɪdʒɪtəl eɪdʒ / (noun) – The present time, in which many things are done by computer and large amounts of information are available because of computer technology (thời đại công nghệ)
  Synonyms – information age

  Example – New business models have emerged in the digital age.
 1. E-commerce / ˈi: ˈkɒmɜːs / (noun) – The business of buying and selling goods and services on the Internet (thương mại điện tử)
  Synonyms – browsing, purchasing, electronic commerce

  Collocations – business, company, platform
  Example – Recognizing the value of e-commerce, traditional companies also jumped online.
 1. Online shopping / ˈɒnˌlaɪn ˈʃɒpɪŋ / (noun) – The action or activity of buying goods or services via the internet (mua sắm trực tuyến)
  Synonyms – cybershopping, online purchases, virtual shopping

  Collocations – do, go, expedition
  Example – Broadband makes online shopping easier.
 1. Internet marketing / ˈɪntənet ˈmɑːkɪtɪŋ / (noun) Marketing that occurs only online (tiếp thị kỹ thuật số)
  Synonyms – digital-marketing, digital advertising, online advertising

  Collocations – campaign, company, strategy
  Example – The company has done some effective Internet marketing of the new model.
 1. Remote working / rɪˈməʊt ˈwɜːkɪŋ / (noun) – Working from anywhere other than office (làm việc từ xa)
  Synonyms – remote job, mobile work, distance work

  Collocations – find, start, have
  Example – Many firms are seeing an increase in remote working.
 1. Download / ˌdaʊnˈləʊd / (verb) – To copy programs or information to a computer, usually over the Internet (tải về)
  Synonyms – access, retrieve, save

  Collocations – copy, file, document
  Example – Software updates can be downloaded from the company’s website.
 2. Subscribe / səbˈskraɪb / (verb) – To pay money to an organization in order to receive a product or use a service regularly (đặt mua)
  Synonyms – pay, charge

  Collocations – fully, wholeheartedly
  Example – 2.3 million people subscribe to this online music service.

Cities & Urbanization

Thành phố và đô thị hóa là nghĩa tiếng Việt của chủ đề này. Bạn sẽ có thể thảo luận chuyên sâu hơn khi nắm vững các từ vựng IELTS chủ đề City life – Cities & Urbanization

 1. Residential area /ˌrezɪˈdenʃəl ˈeəriə / (noun) A land or district where people live (khu dân cư)
  Synonyms – residential district, community, residential zone

  Collocations – live in, move to, leave
  Example – The nightclub was disturbing people in the usually quiet residential area.
 1. Area / ˈeəriə / (noun) – A particular part of a place, piece of land, or country (khu vực)
  Synonyms – location, region, city

  Collocations – lively, busy, dynamic
  Example – Young people tend to live in lively areas, filled with bars and restaurants. 
 1. Vibrant / ˈvaɪbrənt / (adjective) – Be energetic, exciting, and full of enthusiasm (sôi động)
  Synonyms – lively, busy, thriving

  Collocations – city, town, country
  Example – The city is a youthful, vibrant, and exciting place.
 1. Sprawling / ˈsprɔːlɪŋ / (adjective) – Covered with buildings across a large area (bành trướng)
  Synonyms – extensive, rambling

  Collocations – city, suburbs, metropolis
  Example – Many people want to live in a sprawling metropolis.
 1. Cosmopolitan /ˌkɒzməˈpɒlɪtən / (adjective) – Containing experience of people and things from many different parts of the world (quốc tế)
  Synonyms – worldly, diverse, international, multicultural

  Collocations – distinctly, truly, very
  Example – New York is a highly cosmopolitan city.
 1. Upmarket /ˌʌpˈmɑːkɪt / (adjective) – Products and services that are of a high quality compared to others (cao cấp)
  Synonyms – exclusive, high-end, upscale

  Collocations – brand, product
  Example – He had a plan to turn the properties into upmarket retail centers with high-end tenants.
 1. Traffic congestion / ˈtræfɪk kənˈdʒestʃən / (noun) A situation in which there is too much traffic and movement is very difficult (kẹt xe)
  Synonyms – traffic jam, gridlock, roadblock
  Collocations – serious, severe, increasing

  Example – The traffic congestion in the city gets worse during the summer.
 1. Infrastructure / ˈɪnfrəstrʌktʃə / (noun) – The basic systems and services that a country or organization uses in order to work effectively (cơ sở hạ tầng)
  Synonyms – architecture, structure, framework

  Collocations – build, create, develop
  Example – The war has badly damaged the country’s infrastructure.
 1. Public transport system / ˌpʌblɪk ˈtrænspɔːt ˈsɪstəm / (noun) – A system of transport for passengers by group travel systems available for use by the general public (hệ thống Giao thông công cộng)
  Synonyms – mass transit, shuttle, light rail

  Example – The public transport system of the country is highly praised by the citizens.
 2. Public spaces / ˌpʌblɪk ˈspeɪsɪz / (noun) – A place that is generally open and accessible to people (không gian công cộng)
  Synonyms – common place, popular place, open space

  Collocations – make use of, take up, save
  Example – Her idea was to build a garden shed in this very urban and public space.

Environment

Khi thành thục các từ vựng về môi trường (environment) trong IELTS Speaking, chủ đề môi trường sẽ không còn là trở ngại trong kỳ thi IELTS.

 1. Vegetation / ˌvedʒɪˈteɪʃən / (noun) Plants in general, or plants found in an area (thực vật)
  Synonyms – flora, green, plant

  Collocations – natural, tropical, thick
  Example – Much of the region’s native vegetation has been damaged by developers.
 1. Erosion / ɪˈrəʊʒən / (noun) – The fact of soil or stone being gradually damaged and removed by the waves, rain, or wind (sự xói mòn)
  Synonyms – corrosion, breakdown

  Collocations – soil, coastal, severe
  Example – The erosion of the banks along the river worry flood experts.
 1. Pollution / pəˈluːʃən / (noun) – Damage caused to water, air by harmful substances (sự ô nhiễm)
  Synonyms – defilement, dirtiness, contamination

  Collocations – environmental, marine, industrial
  Example – Car exhausts are the main reason for the city’s pollution.
 1. Climate change / ˈklaɪmət tʃeɪndʒ / (noun) – Changes in the world’s weather (thay đổi khí hậu)
  Synonyms – global warming, global heating, climatic variations

  Collocations – irreversible
  Example – The President called for urgent action on climate change.
 1. Habitat / ˈhæbɪtæt / (noun) – The natural environment in which an animal or plant usually lives (môi trường sống)
  Synonyms – home, niche, territory

  Collocations – provide, protect, destroy
  Example – With so many areas of forest being cut down, a lot of wildlife is losing its natural habitat.
 1. Deforestation / ˌdi:ˌfɒrɪˈsteɪʃə / (noun) – The cutting down of trees in a large area (usually in forests) (phá rừng)
  Synonyms – desertification, overgrazing, salinisation

  Collocations – mass, illegal, reduce
  Example – Deforestation is destroying large areas of tropical rain forest.
 1. Eco-system / ˈiːkəʊ ˈsɪstəm / (noun) All the living things in an area and the way they affect each other and the environment (hệ sinh thái)
  Synonyms – nature, natural world, environment

  Collocations – keep, preserve, improve
  Example – Pollution can have disastrous effects on the delicately balanced ecosystem.
 1. Inhabit / ɪnˈhæbɪt / (verb) – To live in a place (trú, ngụ)
  Synonyms – settle, dwell, live, reside

  Collocations – alone, together, peaceably
  Example – These remote islands are inhabited only by birds.
 1. Migrate / maɪˈɡreɪt / (verb) – To move from one place to another (di cư)
  Synonyms – travel, move, relocate

  Collocations – seasonally, annually
  Example – These animals migrate annually in search of food.
 2. Evolution / ˌiːvəˈluːʃən / (noun) – A gradual process of change and development (sự tiến hóa)
  Synonyms – development, growth, progress

  Collocations – biological, historical, technological
  Example – This product was an extremely significant step in the evolution of computer games.

Xem thêm:

History & Historical Figures

Khi thảo luận về lịch sử bằng Anh ngữ, những từ vựng sau nên được sử dụng để nâng cao trình độ cuộc trò chuyện của bạn. Các bạn có thể tham khảo một số từ vựng IELTS topic History:

 1. Historic / hɪˈstɒrɪk / (adjective) – Important or to be important in history (nổi tiếng trong lịch sử)
  Synonyms – eventful, important, meaningful

  Collocations – building, moment, event
  Example – The building resonates with historic significance.
 1. Landmark / ˈlændmɑːk / (noun) – A building or place that is easily recognized, especially one that you can use to judge where you are (ranh giới, bước ngoặc)
  Synonyms – milepost, milestone, turning point

  Collocations – prominent, famous, well-known
  Example – The Rock of Gibraltar is one of Europe’s most famous landmarks.
 1. Historical figure / hɪˈstɒrɪkəl ˈfɪɡə / (noun) – A significant person in history (nhân vật lịch sử)
  Synonyms – historical character, actual figure, ancient figure

  Collocations – leading, prominent, legendary
  Example – It was amazing to see those black historical figures on the stage.
 1. Preserve / prɪˈzɜːv / (verb) – To keep something as it is, especially in order to prevent it from decaying or being damaged or destroyed (bảo tồn)
  Synonyms – conserve, keep up, maintain, save

  Collocations – perfectly, superbly, exquisitely, finely
  Example – We want to preserve the character of the town while improving the facilities.
 1. Cultural significance / ˈkʌltʃərəl sɪɡˈnɪfɪkəns / (noun) – Means aesthetic, historic, scientific, social or spiritual value for past, present or future generations (ý nghĩa văn hóa)
  Synonyms – cultural value, artistic significance, cultural importance

  Collocations – assume, gain, take on
  Example – The town has great cultural significance.
IELTS Speaking Vocabulary - TDP IELTS
Topic: History (Historical events & Historical Figures)
 1. Remnant / ˈremnənt / (noun) – A remaining group or portion (tàn dư)
  Synonyms – leftovers, remains, rest

  Collocations – small, last, surviving
  Example – Everyone wants to see the remnants of the city’s former glory.
 1. Profound / prəˈfaʊnd / (adjective) Felt or experienced very strongly or in an extreme way (uyên thâm, sâu sắc)
  Synonyms – deep, intense, explosive
  Collocations – truth, wisdom, influence

  Example – The invention of the contraceptive pill brought about profound changes in the lives of women.
 1. Monument / ˈmɒnjʊmənt / (noun) – a structure or building that is built to honour a special person or event (đài kỷ niệm, di tích)
  Synonyms – gravestone, headstone, tombstone

  Collocations – ancient, historic, famous
  Example – Parts of the Berlin wall are being allowed to stand as historic monuments.
 1. Iconic / aɪˈkɒnɪ / (adjective) Very famous or popular, especially being considered to represent particular opinions or a particular time (mang tính biểu tượng)
  Synonyms – symbolic

  Collocations – status, image, gesture
  Example – Thelma and Louise was an instantly iconic feminist road movie.
 2. Restore / rɪˈstɔːr / (verb) – To return something or someone to an earlier good condition or position (khôi phục)
  Synonyms – renew, repair, revive

  Collocations – fully, partially, beautifully
  Example – The interior has recently been extensively restored.

Globalization

Tiếp theo, TDP IELTS xin gửi đến bạn một số từ vựng IELTS chủ đề Toàn câu hóa (Globalization):

 1. Globalization / ˌɡlobələˈzeɪʃən / (noun) The increase of trade around the world, especially by large companies producing and trading goods in many different countries (toàn cầu hóa)
  Synonyms – modernity, transnational, globalism

  Collocations – increased, international, economic
  Example – We must take advantage of the increased globalization of the commodity trading business.
 1. Worldwide / ˌwɝːldˈwaɪd / (adj/ adv) – Existing or happening in all parts of the world (toàn thế giới)
  Synonyms – global, widespread, universal

  Collocations – sales, recession, campaign
  Example – News of the attack attracted worldwide attention.
 1. Uniformity / ˌjuːnəˈfɔːrməti / (noun) – The quality or fact of being the same, or of not changing or being different in any way (sự thống nhất)
  Synonyms – coordination, unity, correspondence

  Collocations – achieve, ensure, impose
  Example – She has managed to achieve an astonishing uniformity with her worldwide network of shops.
 1. Multi-national / ˈmʌlti ˈnæʃənəl / (adjective) – Involving several different countries, or (of a business) producing and selling goods in several different countries (đa quốc gia)
  Synonyms – foreign, international, transnational

  Collocations – company, corporation
  Example – The UN has sent a multinational peace-keeping force.
 1. Diversity / dɪˈvɝːsəti / (noun) – A range of different things or people (sự đa dạng)
  Synonyms – distinction, variety, multiplicity

  Collocations – cultural, political, regional
  Example – The wonderful diversity of our region’s wildlife is now coming under threat.
 1. Globally / ˈɡloʊbli / (adverb) – Across the whole world (toàn cầu)
  Synonyms – universally, broadly, extensively

  Example – The company has to be able to compete globally.
 1. Nation / ˈneɪʃən / (noun) A country, especially when thought of as a large group of people living in one area with their own government, language, traditions (quốc gia)
  Synonyms – country, land, state

  Collocations – leading, powerful, developing
  Example – All the nations of the world will be represented at the conference.
 1. Development / dɪˈveləpmənt / (noun) – The process in which someone or something grows or changes and becomes more advanced (sự phát triển)
  Synonyms – evolution, expansion, growth, progress

  Collocations – industrial, historical, regional
  Example – All our profits are reinvested into research and development.
 1. Developed countries / dɪˈveləpt ˈkʌntriz / (noun) – A country with a lot of industrial activity and where people generally have high incomes (nước đã phát triển)
  Synonyms – industrialized country, industrialized nation, advanced country

  Collocations – live, lead, serve
  Example – Our sample came from a broad cross-section of the populations of developed countries.
 1. Less-developed countries / les dɪˈveləpt ˈkʌntriz / (noun) – A country that does not have a lot of industrial activity and where people have low incomes (nước đang phát triển)
  Synonyms – developing nations, economically developing countries, emergent nations

  Collocations – govern, rule, run
  Example – Governments in less developed countries realize that telecommunications access is one of the fastest engines of economic growth.
 2. The industrialized world / ði ˌɪnˈdəstriəˌlaɪzd ˈwɝːld / (noun) – used to describe a country, economy, area that has many businesses and factories involved in producing goods (nước công nghiệp)
  Synonyms – industrialized nations, industrialized countries

  Collocations – heavily, highly
  Example – Even in the industrialized world illiteracy is a problem.

Arts

Nghệ thuật là chủ đề đón nhận nhiều sự quan tâm của mọi người, vì thế dưới đây là các từ vựng IELTS chủ đề Nghệ thuật (Art) dành cho bạn:

 1. Aesthetic / esˈθetɪk / (adjective) Relating to the enjoyment or study of beauty (có thẩm mỹ)
  Synonyms – attractive, beautiful, good-looking

  Collocations – highly, purely, partly
  Example – The new building has little aesthetic appeal.
 1. Choreographed / ˈkɔːriəˌɡræft / (adjective) – With the combination of movements planned in an exact way (được sắp xếp, biên đạo)
  Synonyms – arranged, framed, planned

  Collocations – dance, class, maneuver
  Example – Choreographed fitness classes are common in gyms today.
 1. Inspiring / ˌɪnˈspaɪrɪŋ / (adjective) – Encouraging, or making you feel you want to do something (truyền cảm hứng)
  Synonyms – rousing, stimulating, stirring

  Collocations – deeply, really, very
  Example – She was an inspiring example to her followers.
 1. Taste / ˈteɪst / (noun) – The thing a person likes (sự yêu thích)
  Synonyms – appetite, preference, favor

  Collocations – in music, films, art
  Example – My son and I have very different tastes in music.
 1. Visual / ˈvɪʒuəl / (adjective) – Relating to seeing (thuộc về thị giác)
  Synonyms – optical, sighted, visible

  Collocations – stimulus, impact, abilities
  Example – The tower blocks made a huge visual impact on the skyline.
 1. Performance / pərˈfɔːrməns / (noun) – The action of entertaining other people by dancing, singing, acting, or playing music (buổi trình diễn)
  Synonyms – accomplishment, achievement, version

  Collocations – live, public, musical
  Example – She gave a superb performance as Lady Macbeth.
 1. Creativity / ˌkriːeɪˈtɪvəti / (noun) The ability to produce or use original and unusual ideas (sự sáng tạo)
  Synonyms – imagination, , ingenuity, innovativeness

  Collocations – talent, ability, thinking
  Example – They used rather creative methods to impress investors.
 1. Play / ˈpleɪ / (noun) – A piece of writing that is intended to be acted in a theater, radio or TV (vở kịch)
  Synonyms – drama, work, adaption

  Collocations – television, musical, miracle
  Example – His latest play has delighted theater audiences and theater critics alike.
 1. Theatre / ˈθiːətər / (noun) – A building or part of a building where movies or dramas are shown (rạp hát, kịch)
  Synonyms – cinema, playhouse

  Collocations – crowded, large, great
  Example – The theatre managed to boost its audiences by cutting ticket prices.
 1. Cinema / ˈsɪnəmə / (noun) – A theater where people pay to watch movies (rạp phim)
  Synonyms – playhouse, theater

  Collocations – screen, audience, advertising
  Example – The town no longer has a cinema.
 2. Highbrow / ˈhaɪˌbrɑːw / (noun) – Who is only interested in serious art or complicated subjects (nhà trí thức)
  Synonyms – scholar, intellectual, academic

  Antonyms – lowbrow
  Example – This is a movie for people enjoy highbrow films. 

Ambition

Dưới đây là Speaking IELTS Vocabulary topic: AMBITION:

 1. Goal / ɡəʊl / (noun) An aim or purpose (mục tiêu)
  Synonyms – aim, aspiration, dream, target

  Collocations – long-term, ambitious, primary
  Example – Our goal is for the country to be fully independent within two years.
 1. Pursue / pəˈsjuː / (verb) – To follow someone or something; try to catch him, her, or it (theo đuổi)
  Synonyms – chase, trail, follow

  Collocations – actively, energetically, vigorously
  Example – I don’t think this idea is worth pursuing any further.
 1. Attain / əˈteɪn / (verb) – To reach or succeed in getting something (đạt được)
  Synonyms – achieve, reach, fulfill

  Collocations – objective, goal, target
  Example – He has attained the highest grade in his music exams.
 1. Persevere / ˌpɜːsɪˈvɪə / (verb) – To continue making an effort to do or achieve something, even when this is difficult or takes a long time (bền chí)
  Synonyms – carry on, persist, keep up

  Antonyms – give up, quit, hesitate
  Example – If you persevere long enough and work hard enough, you’ll eventually succeed.
 1. Attempt / əˈtempt / (verb) – To try to do something, especially something difficult (cố gắng)
  Synonyms – try, endeavor, strive

  Collocations – half-heartedly, whole-heartedly, desperately
  Example – He attempted to escape through a window.
 1. Expectation / ˌekspekˈteɪʃən / (noun) – The feeling of expecting something to happen (sự mong đợi)
  Synonyms – hope, expectancy, prospect

  Collocations – great, high, low
  Example – The success of our campaign has exceeded our wildest expectations.
 1. Achieve / əˈtʃiːv / (verb) To succeed in finishing something or reaching an aim, especially after a lot of work or effort (đạt được)
  Synonyms – attain, gain, hit

  Collocations – goal, objective, dream
  Example – She finally achieved her ambition to visit South America.
 1. Work towards / ˈwɜ:k təˈwɔːdz / (verb) – To try to reach or achieve a goal (nỗ lực vì mục tiêu)
  Synonyms – strive for; aspire to aim for

  Example – They are all working towards a common goal.
 1. Goal-oriented / ˈgəʊl ˈɔːrɪəntɪd / (adjective) – Work hard to achieve good results in the tasks that they have been given (định hướng mục tiêu)
  Synonyms – goal-driven, goal-directed

  Example – The management team was made up of ambitious, goal-oriented types who’d worked hard for their positions.
 1. Seek / siːk / (verb) – To ask for advice, help, approval, permission, etc (tìm kiếm)
  Synonyms – look up, pursue, search

  Collocations – avidly, eagerly, keenly
  Example – Legal advice should be sought before you take any further action.
 1. Determination / dɪˌtɜːmɪˈneɪʃən / (noun) – The ability to continue trying to do something, although it is very difficult (sự quyết tâm)
  Synonyms – decision, firmness, resolution
  Collocations – fierce, great, ruthless

  Example – I can’t help but admire her determination to succeed.
 1. Attainable / əˈteɪnəbəl / (adjective) – Possible to achieve (có thể đạt được)
  Synonyms – achievable, doable, feasible

  Collocations – fully, perfectly, easily, readily
  Example – We need to ensure that we do not set ourselves goals that are not attainable.
 2. Determined / dɪˈtɜːmɪnd / (adjective) – Wanting to do something very much and not allowing anyone or any difficulties to stop you (quyết tâm, kiên định)
  Synonyms – decisive, resolute, resolved

  Collocations – absolutely, quite, utterly
  Example – I’m determined to get this piece of work done today.

Life Choices

Lựa chọn gần như là thứ mà mọi người đều phải đưa ra trong cuộc sống. Thảo luận về những chọn lựa sẽ không thành vấn đề nếu bạn học được những IELTS vocabulary speaking chủ đề Life choices sau:

 1. Opportunity / ˌɒpəˈtjuːnɪti / (noun) An occasion or situation that makes it possible to do something that you want to do or have to do (cơ hội)
  Synonyms – break, chance, occasion

  Collocations – great, marvelous, wonderful
  Example – The exhibition is a unique opportunity to see her later work.
 1. Profound / prəˈfaʊnd / (adjective) Felt or experienced very strongly or in an extreme way (uyên thâm, sâu sắc)
  Synonyms – deep, intense, explosive
  Collocations – truth, wisdom, influence

  Example – The invention of the contraceptive pill brought about profound changes in the lives of women.
 1. Proactive / ˌprəʊˈæktɪv / (adjective) – Taking action by causing change and not only reacting to change when it happens (chủ động)
  Synonyms – forethoughtful, forward, forward-looking

  Collocations – approach, role, proposal
  Example – Companies are going to have to be more proactive about environmental management.
 1. Disillusioned / ˌdɪsɪˈluːʒənd / (adjective) – Disappointed and unhappy because of discovering the truth about sth or someone you liked (vỡ mộng)
  Synonyms – disappointed, frustrated, unfulfilled

  Collocations – completely, thoroughly, totally
  Example – All the other teachers are thoroughly disillusioned with their colleague.
 1. Reverberate / rɪˈvɜːbəreɪt / (verb) – Have an effect on everyone or everything in a place or group (tác động lại)
  Synonyms – resonate, resound

  Collocations – with, to, upon
  Example – News of the disaster reverberated around the organization.
 1. Consequence / ˈkɒnsɪkwəns / (noun) – A result of a particular action or situation, often one that is bad or not convenient (hậu quả)
  Synonyms – conclusion, development, outcome

  Collocations – terrible, tragic, unpleasant
  Example – Not making a will can have serious consequences for your children and other family members.
 1. Milestone / ˈmaɪlstəʊn / (noun) An important event in the development or history of something or in someone’s life (cột mốc)
  Synonyms – climax, landmark, turning point

  Collocations – pass, reach, mark
  Example – The opening of a branch in New York represented an important milestone for the company.
 1. Strive / straɪv / (verb) – To devote serious and sustained effort (phấn đấu)
  Synonyms – attempt, endeavour try

  Collocations – always, constantly, continually
  Example – Mr. Roe has kindled expectations that he must now strive to live up to.
 1. Attain / əˈteɪn / (verb) – To reach or succeed in getting something (thu, gặt hái)
  Synonyms – accomplish, achieve, reach

  Collocations – objective, goal
  Example – He has attained the highest grade in his music exams.
 2. Transformative / trænsˈfɔːmətɪv / (adjective) – Causing a major change to something or someone, especially in a way that makes that one better (biến đổi)
  Synonyms – changing, transformational

  Example – Everyone appreciates the transformative power of art.

Weather

Miêu tả về thời tiết bằng tiếng Anh là việc không thể thiếu khi giao tiếp hằng ngày. Dưới đây là một số từ vựng về thời tiết trong tiếng Anh:

 1. Mild / maɪld / (adjective) Not very cold or not as cold as usual (dịu, ôn hòa)
  Synonyms – gentle, moderate, soft

  Collocations – surprisingly, unseasonably, unusually
  Example – We’ve had a mild winter this year.
 1. Chilly / ˈtʃɪli / (adjective) – Cold but not freezing (lạnh lẽo)
  Synonyms – cool, cold, chill

  Collocations – pretty, quite, rather
  Example – The bathroom gets chilly in the winter.
 1. Celsius / ˈselsɪəs / (noun) – A measurement of temperature (độ C)
  Synonyms – centigrade

  Collocations – degree
  Example – They always use the Celsius scale on the weather forecast nowadays.
 1. Gloomy / ˈɡluːmi / (adjective) – Dark in a way that is unpleasant and makes it difficult to see (u ám ảm đạm)
  Synonyms – dark, black

  Collocations – feel, look, seem
  Example – What gloomy weather we’re having!
 1. Clear / klɪə / (adjective) – Without clouds, mist, or fog in the sky, so that you can see for a long way (trong sáng)
  Synonyms – bright, apparent

  Collocations – fairly, pretty, reasonably
  Example – The weather is expected to remain clear for the next few days.
 1. Hazy / ˈheɪzi / (adjective) – Not clear, especially because of heat (mù sương)
  Synonyms – cloudy, foggy, smoggy

  Collocations – air, weather, day
  Example – Hazy skies made it dangerous to fly.
 1. To clear up / tu ˈklɪər ʌp / (phrasal verb) Become bright as clouds go away (trời quang mây tạnh)
  Synonyms – lighten, brighten up

  Example – I hope it clears up in time for the picnic.
 1. Downpour / ˈdaʊnpɔː / (noun) – A lot of rain in a short time (mưa trút xuống)
  Synonyms – downfall, rainfall, rainstorm

  Collocations – heavy, sudden, relentless
  Example – The downpour was so heavy that we were completely soaked.
 1. Drizzle / ˈdrɪzəl / (noun) – A light or fine rain (mưa phùn)
  Synonyms – mist, mizzle, sprinkle

  Collocations – fine, light, thin
  Example – The drizzle was just heavy enough to spoil all of our outdoor activities.
 2. Humid / ˈhjuːmɪd / (adjective) – Containing extremely small drops of water in the air (ẩm ướt)
  Synonyms – damp, muggy, steamy

  Collocations – weather, climate, air
  Example – New York is very hot and humid in the summer.

Animals and Pets

Đối với những người có thú cưng, từ vựng chủ đề speaking IELTS animals sẽ rất phù hợp cho bạn:

 1. Companionship / kəmˈpænjənˌʃɪp / (noun) The enjoyment of spending time with other people (tình bạn)
  Synonyms – brotherhood, fellowship, society

  Collocations – close, constant, human
  Example – I lived on my own for a while but I missed the companionship of others.
 1. Therapeutic effect / ˌθerəˈpjuːtɪk ɪˈfekt / (noun) – The response after a treatment of any kind, the results of which are judged to be useful or favorable (hiệu quả điều trị)
  Synonyms – healing effect, remedial effect, restorative effect

  Collocations – show, have, produce
  Example – The medicine started to take therapeutic effect after a few minutes.
 1. Mischievous / ˈmɪstʃəvəs / (adjective) – Describe behaviors or words that are intended to cause harm or trouble (gây hại)
  Synonyms – damaging, detrimental, ill-behaved

  Collocations – pretty, quite, extremely
  Example – I think these rumors are mischievous.
 1. Adorable / əˈdɔːrəbəl / (adjective) – Used to describe someone or sth charming, attractive, and easily loved (đáng yêu)
  Synonyms – endearing, lovely, cute

  Collocations – look, seem, become
  Example – It was an absolutely adorable puppy.
 1. Breed / ˈbriːd / (verb) – To keep animals for the purpose of producing young animals in a controlled way (chăn nuôi, gây giống)
  Synonyms – procreate, reproduce, multiply

  Collocations – in captivity, successfully, commercially
  Example – While the animals are still immature, they do not breed.
 1. Captivity / kæpˈtɪvəti / (noun) – The situation in which an animal is kept somewhere and is not allowed to leave (tình trạng bị giam cầm)
  Synonyms – confinement, imprisonment, prison

  Collocations – release sth from, escape from, keep sth in
  Example – Animals bred in captivity would probably not survive if they were released into the wild.
 1. Endangered (animal) / enˈdeɪndʒərd / (adjective) Animals may soon not exist because there are very few now alive (bị đe dọa, gặp nguy hiểm)
  Synonyms – exposed, vulnerable, at risk

  Collocations – plants, birds, species
  Example – The giant panda is an endangered species.
 1. Predator / ˈpredətər / (noun) – An animal that hunts, kills, and eats other animals (động vật săn mồi)
  Synonyms – lions, wolves

  Collocations – natural, dangerous
  Example – Some animals have no natural predators.
 1. Loneliness / ˈloʊnlinəs / (noun) – The state of being lonely (sự cô đơn)
  Synonyms – isolation, seclusion, solitude

  Collocations – curb, experience, suffer
  Example – He experienced terrible loneliness after the loss of his dog.
 1. Natural habitat / ˈnætʃərəl ˈhæbətæt / (noun) – An ecological or environmental area where a specific species lives (môi trường sống tự nhiên)
  Synonyms – Natural environment, habitation, surroundings

  Collocations – preserve, save, destroy
  Example – Human shouldn’t destroy natural habitat.

Law & Crime

Trong cuộc sống ở người ngoài, các từ về luật pháp và tội phạm sẽ rất hữu ích. Hơn nữa, đây là một chủ đề rất hay xuất hiện trong kỳ thi IELTS. Dưới đây là một số từ vựng IELTS Topic Crimes and Laws:

 1. Criminal / ˈkrɪmɪnəl / (noun) Someone who commits a crime (tội phạm)
  Synonyms – culprit, lawbreaker, offender
  Collocations – dangerous, violent, notorious

  Example – The police officer told the criminal that he had the right to remain silent.
 1. Defendant / dɪˈfendənt / (noun) – A person in a law case who is accused of having done something illegal (bị báo)
  Synonyms – arrestee, suspect

  Collocations – convict, find guilty, sentence
  Example – The jury concluded from the evidence that the defendant was innocent.
 1. Prosecutor / ˈprɒsɪkjuːtə / (noun) – A legal official who accuses someone of committing a crime, especially in a law court (công tố viên)
  Synonyms – district attorney, prosecuting attorney, public prosecutor

  Collocations – federal, public
  Example – The defense and prosecutors agreed to recommend a one-year jail sentence.
 1. Fraud / frɔːd / (noun) – The crime of getting money by deceiving people (sự lừa gạt)
  Synonyms – deceit, extortion, trickery

  Collocations – massive, complex, sophisticated
  Example – He is fighting extradition to Hong Kong to face trial on fraud charges.
 1. Vandalism / ˈvændəlɪzəm / (noun) – The crime of intentionally damaging property belonging to other people (sự phá hoại)
  Synonyms – demolishing, demolishment, destruction

  Collocations – mindless, criminal, environmental
  Example – These schools are known to be vulnerable to vandalism.
IELTS Speaking Vocabulary - TDP IELTS
Từ vựng IELTS chủ đề Law
 1. Smuggling / ˈsmʌɡəlɪŋ / (noun) – The act or process of taking things or people to or from a place secretly and often illegally (buôn lậu)
  Synonyms – black marketeering, poaching, rustling

  Collocations – drug, human, tobacco
  Example – The murdered man is thought to have been involved in drug smuggling.
 1. Dumping toxic waste / ˈdʌmpɪŋ ˈtɒksɪk weɪst / (noun) The act of leaving dangerous waste illegally (xả rác thải)
  Synonyms – poisoning, discharge waste

  Example – The site has become a popular place to dump toxic wastes.
 1. Violate / ˈvaɪəleɪt / (verb) – To break or act against something, especially a law (vi phạm)
  Synonyms – break, offend

  Collocations – laws, agreement, principle
  Example – The doctor has been accused of violating professional ethics.
 1. Punishment / ˈpʌnɪʃmənt / (noun) – The act of punishing someone (hình phạt)
  Synonyms – discipline, fine, penalty

  Collocations – harsh, heavy, severe
  Example – Many people think that the death penalty is too severe a punishment for any crime.
 2. Sue / sjuː / (verb) – To take legal action against a person or organization, especially by making a legal claim for money because of some harm that they have caused you (kiện, yêu cầu)
  Synonyms – charge, prosecute, accuse
  Collocations – be entitled to, have the right to, threaten to

  Example – She decided to sue for libel after the newspaper smeared her private life.

Gifts and Presents

Dưới đây là một số từ vựng topic Gifts IELTS SPEAKING:

 1. Generous / ˈdʒenərəs / (adjective) Willing to give money, help, kindness, etc., especially more than is usual or expected (rộng lượng)
  Synonyms – bighearted, freehearted, openhanded

  Collocations – amazingly, exceedingly, exceptionally
  Example – They were very generous and donated to several charities.
 1. Grateful / ˈɡreɪtfəl / (adjective) – Showing thanks, especially to another person (biết ơn)
  Synonyms – thankful, appreciative, obliged

  Collocations – deeply, enormously, genuinely
  Example – She was grateful for her neighbor’s help after she broke her foot.
 1. Thoughtful / ˈθɒtfəl / (adjective) – Kind and always thinking about helping other people (sâu sắc)
  Synonyms – attentive, considerate, kind

  Collocations – truly, especially, extremely
  Example – She’s a very thoughtful person.
 1. Considerate / kənˈsɪdərət / (adjective) Kind and helpful (chu đáo)
  Synonyms – kind, nice, thoughtful

  Collocations – fully, totally, wholly
  Example – My friend is a kindly woman who is very considerate of other people’s feelings.
 1. Recipient / rəˈsɪpiənt / (noun) – A person who receives something (người nhận)
  Synonyms – receiver, donee, giftee

  Collocations – largest, major, intended
  Example – Our 1,000th member will be the lucky recipient of a mystery gift.
 1. Meaningful / ˈmiːnɪŋfəl / (adjective) – Important or valuable (đầy ý nghĩa)
  Synonyms – important, major, significant
  Collocations – particularly, really, terribly

  Example – She found it difficult to form meaningful relationships.
 1. Appreciate / əˈpriːʃieɪt / (verb) To recognize how good someone or something is and to value him, her, or it (đánh giá cao, yêu thích)
  Synonyms – cherish, love, treasure, thankful

  Collocations – really, fully, properly
  Example – We really appreciate all the help you gave us last weekend.
 1. Special occasion / ˈspeʃəl əˈkeɪʒən / (noun) – A particularly noteworthy event, ceremony, social gathering, or celebration (dịp đặc biệt)
  Synonyms – special event, important event, memorable time

  Collocations – recall, remember, celebrate
  Example – We sell cards and note paper for special occasions only.
 1. Fond memory / ˈfɑːnd ˈmeməri / (noun) – Sth that you remember with pleasure (kỉ niệm đẹp)
  Synonyms – sweet memory, beautiful memory, great memory

  Collocations – bring back, evoke, revive
  Example – Jane has fond memories of a happy childhood.
 2. Practical / ˌ ˈpræktəkəl / (adjective) – Relating to experience, real situations, or actions rather than ideas or imagination (thực tế)
  Synonyms – useful, workable, functional

  Collocations – lesson, experience, gift
  Example – Degrees are important but practical experience is always a plus.

Making A Resolution

Một số từ vựng về chủ đề Making A Resolution ở bên dưới:

 1. Enthusiasm / ɪnˈθjuːzɪæzəm / (noun) A feeling of energetic interest in a particular subject or activity and an eagerness to be involved in it (sự hăng hái)
  Synonyms – eagerness, excitement, keenness

  Collocations – burning, considerable, enormous
  Example – One of the good things about teaching young children is their enthusiasm.
 1. Excitement / ɪkˈsaɪtmənt / (noun) – A feeling of being excited, or an exciting event (sự phấn khởi)
  Synonyms – enthusiasm, hunger, appetite

  Collocations – be filled with, be flushed with, conceal
  Example – If you want excitement, you should try parachuting.
 1. Commit / kəˈmɪt / (verb) – To promise or give your loyalty, time, or money to a particular principle, person, or plan of action (cam kết)
  Synonyms – carry out, engage, do

  Collocations – action, plan, idea
  Example – Once we have committed to this course of action there is no going back.
 1. Resolute / ˈrezəluːt / (adjective) – Determined in character, action, or ideas (kiên quyết)
  Synonyms – determined, headstrong, decisive

  Antonyms – irresolute 
  Example – Their resolute opposition to new working methods was difficult to overcome.
 1. Compromise / ˈkɒmprəmaɪz / (verb) – to lower or weaken standards (thỏa hiệp)
  Synonyms – give in, spoil, deface

  Collocations – be prepared to, be ready to, refuse to
  Example – His opponents charged that the deal would compromise conservative principles.
 1. Promise / ˈprɒmɪs / (verb) – To tell someone that you will certainly do something (hứa)
  Synonyms – swear, assure, guarantee

  Collocations – faithfully
  Example – Her parents promised her a new car if she passed her finals.
 1. Maintain / meɪnˈteɪn / (verb) – to continue; to keep, or not allow to become less (duy trì)
  Synonyms – keep, stay, remain

  Collocations – properly, well, poorly
  Example – Several of the teachers were quite unable to maintain discipline.
 1. Realistic / ˌrɪəˈlɪstɪk / (adjective) – Accepting things as they are in fact and not making decisions based on unlikely hopes for the future (thực tế)
  Synonyms – practical, lifelike, real

  Collocations – extremely, quite, fairly
  Example – It isn’t realistic to expect people to work for so little money.
 1. Achievable / əˈtʃiːvəbəl / (adjective) – Possible to achieve (có thể đạt được)
  Synonyms – doable, realizable, attainable

  Collocations – task, goal, outcome
  Example – Before you set your targets, make sure that they are achievable.
 1. Satisfying / ˈsætɪsfaɪɪŋ / (adjective) – Making you feel pleased by providing what you need or want (mang lại cảm giác thỏa mãn)
  Synonyms – enjoyable, pleasant, pleasing

  Collocations – job, result, task
  Example – It is very satisfying to know that the project was a success.

Describing a Time You Were Unsuccessful

Khi hoàn thành những từ phía dưới, bạn có thể tả lại khoảng thời gian mà bạn thất bại qua những từ vựng chủ đề Describing a Time You Were Unsuccessful bên dưới:

 1. Frustration / frʌˈstreɪʃən / (noun) The feeling of being annoyed or less confident because you cannot achieve what you want (sự thất vọng)
  Synonyms – disappointment, dismay, dissatisfaction

  Collocations – experience, feel, express
  Example – I could sense his frustration at not being able to help.
 1. Disappointment / ˌdɪsəˈpoɪntmənt / (noun) – The feeling of being disappointed (sự thất vọng)
  Synonyms – discontent, dissatisfaction, frustration

  Collocations – conceal, cover, hide
  Example – She tried to hide her disappointment at not getting the promotion.
 1. Regret / rɪˈɡret / (verb) – To feel sorry about a situation, especially something sad or wrong or a mistake that you have made (hối hận, tiếc nuối)
  Synonyms – deplore, apologize

  Collocations – bitterly, deeply, really
  Example – The manager expressed deep regret at the number of staff reductions.
 1. Failure / ˈfeɪljə / (noun) – The fact of someone or something not succeeding (thất bại)
  Synonyms – collapse, crash nonachievement

  Collocations – inevitable, apparent, complete
  Example – The meeting was a total failure.
 1. Determined / dɪˈtɜːmɪnd / (adjective) – Wanting to do something very much and not allowing anyone or any difficulties to stop you (quyết tâm, kiên định)
  Synonyms – decisive, resolute, resolved

  Collocations – absolutely, quite, utterly
  Example – I’m determined to get this piece of work done today.
 1. Not worth it / nɒt wɜːθ ˈɪt /Something is not as valuable or important as someone thinks (không đáng)
  Synonyms – unreturned, ungrateful, unrewarding

  Example – It requires a bit of patience to learn, but it’s not worth it.
 1. Failed / feɪld / (adjective) Having not succeeded (thất bại)
  Synonyms – unsuccessful, collapsing, ruined
  Collocations – miserably, terribly

  Example – She has two failed marriages behind her.
 1. Confidence / ˈkɒnfɪdəns / (noun) – A feeling of having little doubt about yourself and your abilities (sự tự tin)
  Synonyms – self-confidence, self-esteem, self-trust

  Collocations – great, complete, full
  Example – He has the confidence to walk into a room of strangers and immediately start a conversation.
 1. Persistence / pəˈsɪstəns / (noun) – The fact that someone or something persists (sự kiên trì)
  Synonyms – tenacity, duration, endurance

  Collocations – dogged, remarkable, sheer
  Example – Her persistence and enthusiasm have helped the group to achieve its international success.
 1. Courage / ˈkʌrɪdʒ / (noun) – The ability to control your fear in a dangerous or difficult situation (dũng khí, can đảm)
  Synonyms – bravery, nerve, fearlessness

  Collocations – considerable, outstanding, tremendous
  Example – They showed great courage when they found out about their baby’s disability.
 2. Daunting / ˈdɔːntɪŋ / (adjective) – Making you feel slightly frightened or worried about your ability to achieve something (gây nản chí)
  Synonyms – intimidating, discouraging, dispiriting

  Example – The country was faced with the daunting prospect of overcoming four decades of division.

Something You Cannot Live Without

Một thứ bạn không thể sống thiếu sẽ được diễn tả một cách mạch lạc khi bạn thành thạo những từ vựng sau.

 1. Invaluable / ɪnˈvæljʊəbəl / (adjective) Extremely useful (vô giá)
  Synonyms – priceless, helpful, valuable

  Collocations – prove, become, remain
  Example – The new job will provide you with invaluable experience.
 1. Practical / ˌ ˈpræktəkəl / (adjective) – Relating to experience, real situations, or actions rather than ideas or imagination (thực tế)
  Synonyms – useful, workable, functional

  Collocations – lesson, experience, gift
  Example – Degrees are important but practical experience is always a plus.
 1. Useful / ˈjuːsfəl / (adjective) – Effective; helping you to do or achieve something (hữu ích)
  Synonyms – workable, helpful, constructive

  Collocations – enormously, especially, exceptionally
  Example – A good knife is probably one of the most useful things you can have in a kitchen.
 1. Indispensable / ˌɪndɪˈspensəbəl / (adjective) – Too important not to have (không thể thay thế được)
  Synonyms – all-important, critical, essential

  Collocations – absolutely, almost, virtually
  Example – This book is an indispensable resource for researchers.
 1. Function / ˈfʌŋkʃən / (noun) – The way in which something works or operates (chức năng)
  Synonyms – capacity, place, position

  Collocations – crucial, essential, vital
  Example – It’s a disease that affects the function of the nervous system.
 1. Convenient / kənˈviːnɪənt /(adjective) suitable for your purposes and easy to get to or use (thuận tiện, tiện lợi)
  Synonyms – accessible, handy, reachable

  Collocations – highly, quite, mutually
  Example – I shop here because it’s convenient.
 1. Frequently / ˈfriːkwəntli / (adverb) Many times (thường xuyên)
  Synonyms – often, constantly, continually

  Antonyms – infrequently, rarely, seldom
  Example – As a child, she frequently withdrew into her own fantasy world.
 1. Possession / pəˈzeʃən / (noun) – The fact that you have or own something (tài sản)
  Synonyms – belongings, holdings, personal property
  Collocations – gain, get, obtain

  Example – This pen that my grandfather gave me is one of my most treasured possessions.
 2. Enhance /  ɪnˈhɑːns / (verb) – To improve the quality, amount, or strength of something (cải thiện)
  Synonyms – enrich, help, improve

  Collocations – considerably, dramatically, significantly
  Example – These scandals will not enhance the organization’s reputation.
 3. Necessary / ˈnesəsəri / (adjective) – Needed in order to achieve a particular result (cần thiết)
  Synonyms – critical, essential, indispensable

  Collocations – really, extremely, pretty
  Example – He lacks the necessary skills for the job.

Describe a Change That Would Improve Your Local Area

Bạn sẽ có thể miêu tả một sự thay đổi mà sẽ phát triển khu vực bạn đang sống bằng tiếng Anh qua những tài liệu bên dưới.

 1. Beneficial / ˌbenɪˈfɪʃəl / (adjective) Tending to help; having a good effect (có lợi)
  Synonyms – helpful, useful, advantageous

  Collocations – wholly, clearly, mutually
  Example – Moderate exercise is really beneficial.
 1. Common good / ˈkɒmən ɡʊ / (noun) – The benefit or interests of all (lợi ích chung)
  Synonyms – public good, public interest, general interest

  Example – It is time our elected officials stood up for the common good.
 1. Improvement / ɪmˈpruːvmənt / (noun) – An occasion when something gets better or when you make it better (sự tiến bộ)
  Synonyms – advancement, breakthrough, enhancement

  Collocations – considerable, enormous, great
  Example – The improvement in sales figures had a beneficial effect on the company as a whole.
 1. Enhance /  ɪnˈhɑːns / (verb) – To improve the quality, amount, or strength of something (cải thiện)
  Synonyms – enrich, help, improve

  Collocations – considerably, dramatically, significantly
  Example – These scandals will not enhance the organization’s reputation.
 1. Feasible / ˈfiːzəbəl / (adjective) – Able to be made, done, or achieved (khả thi)
  Synonyms – achievable, attainable, possible

  Collocations – economically, politically, technically
  Example – With the extra resources, the project now seems feasible.
 1. Viable / ˈvaɪəbəl / (adjective) – Able to work as intended or able to succeed (khả thi)
  Synonyms – practicable, viable, workable

  Collocations – potentially, commercially, financially
  Example – more research will be required to see if this is a viable solution.
 1. Solution / səˈluːʃən / (noun) The answer to a problem (biện pháp)
  Synonyms – answer, result

  Collocations – comprehensive, possible, effective
  Example – There’s no easy solution to this problem.
 1. Solve / sɒlv / (verb) – To find an answer to a problem (giải quyết)
  Synonyms – figure out, unravel, work out
  Collocations – effectively, convincingly, easily

  Example – The police are still no nearer to solving the crime.
 2. Initiative / ɪˈnɪʃətɪv / (noun) – A new plan or process to achieve something or solve a problem (sáng kiến)
  Synonyms – action, ambition, drive

  Collocations – successful, practical, pioneering
  Example – The research initiative is being undertaken by a group of environmentalists.
 3. Progress / prəˈɡres / (noun) – Movement to an improved or more developed state, or to a forward position (tiến bộ)
  Synonyms – advancement, development, growth

  Collocations – impressive, remarkable, significant
  Example – Technological progress has been so rapid over the last few years.

Work

Công việc là chủ đề nóng hổi. Bạn sẽ có khả năng thảo luận về nó khi học những từ vựng IELTS chủ đề Work sau:

 1. Employee / ˌemploɪˈiː / (noun) Someone who is paid to work for someone else (người lao động)
  Synonyms – retainer, worker, workman

  Collocations – contemporary, manual, skilled
  Example – The number of employees in the company has trebled over the past decade.
 1. Employer / ɪmˈploɪə / (noun) – A person or organization that employs people (chủ lao động)
  Synonyms – boss, leader, director

  Collocations – potential, prospective, major
  Example – The Air Force is the largest employer in this area.
 1. Company / ˈkʌmpəni / (noun) – An organization that sells goods or services in order to make money (công ty)
  Synonyms – business, corporation, firm

  Collocations – private, start-up, international
  Example – The commercial future of the company looks very promising.
 1. Organization / ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃən / (noun) – A group of people who work together in an organized way for a shared purpose (tổ chức)
  Synonyms – association, board, club

  Collocations – local, voluntary, official
  Example – The article was about the international aid organizations.
 1. Corporate / ˈkɔːpərət / (adjective) – Relating to a large company (liên quan tới tập đoàn)
  Synonyms – commercial, marketable, mass-market

  Collocations – finance, earnings, executives
  Example – The company’s guests at Ascot are entertained in the corporate hospitality area.
IELTS Speaking Vocabulary - TDP IELTS
Từ vựng IELTS chủ đề WORK
 1. Blue-collar / ˈblu: kɒlər / (adjective) – People who do physical work rather than mental work (lao động chân tay)
  Antonyms – white-collar

  Collocations – worker
  Example – This company usually hires blue-collar workers.
 1. Remote work / rɪˈməʊt ˈwɜːk / (noun) Working from anywhere other than office (làm việc từ xa)
  Synonyms – remote job, mobile work, distance work

  Collocations – find, start, have
  Example – Many firms are seeing an increase in remote working.
 1. Commute / kəˈmjuːt / (verb) – To make the same trip regularly between work and home (đi làm hằng ngày giữa công ty và nhà)
  Synonyms – travel, shuttle, go back and forth

  Collocations – daily, every day
  Example – It’s exhausting commuting from Brighton to London every day.
 1. Occupation / ˌɒkjʊˈpeɪʃən / (noun) – A person’s job (nghề nghiệp)
  Synonyms – profession, job, career, work

  Collocations – professional, full-time, well-paid
  Example – Occupations experiencing shortages will need an average of 47% graduates to meet demand.
 1. Salary / ˈsæləri / (noun) – The total amount of money that an employee is paid for their job (lương)
  Synonyms – payment, earnings, wage

  Collocations – competitive, low, basic
  Example – He took a drop in salary when he changed jobs.
 2. Private sector / ˈpraɪvɪt ˈsektə / (noun) – Businesses and industries that are not owned or controlled by the government (khu vực tư nhân)
  Synonyms – economic sector, private ownership, private enterprise

  Collocations – employer, investment, company
  Example – Sixty percent of recent graduates are working in the private sector.

Famous People

Bạn sẽ đạt được khả năng nói về người nổi tiếng bằng tiếng Anh khi tham khảo những từ vựng IELTS Speaking chủ đề Celebrities/Famous People:

 1. Iconic / aɪˈkɒnɪ / (adjective) Very famous or popular, especially being considered to represent particular opinions or a particular time (mang tính biểu tượng)
  Synonyms – symbolic

  Collocations – status, image, gesture
  Example – Thelma and Louise was an instantly iconic feminist road movie.
 1. Fame / ˈfeɪm / (noun) – The state of being known for doing something important (danh tiếng)
  Synonyms – reputation, repute, renown

  Collocations – achieve, grow, gain
  Example – The town’s fame rests on its beautiful cathedral.
 1. Celebrity / sɪˈlebrɪti / (noun) – A famous person, especially in the entertainment business (người nổi tiếng)
  Synonyms – celeb, figure, star, VIP

  Collocations – international, showbiz, sporting
  Example – The magazine is all about the lives of celebrities.
 1. Adore / əˈdɔː / (verb) – to love and respect someone or sth very much (yêu thích)
  Synonyms – cherish, love, worship

  Collocations – absolutely, simply, clearly
  Example – Both girls adored their father.
 1. Well known / ˈwel noʊn / (adjective) – Known or recognized by many people (nổi tiếng)
  Synonyms – famous, renowned, popular

  Collocations – really, quite, pretty
  Example – She’s a well-known artist.
 1. Philanthropist / fəˈlænθrəpəst / (noun) – A person who helps the poor, especially by giving them money (nhà nhân đức)
  Synonyms – helper, supporter, patron

  Collocations – leading, private, famous
  Example – She is a philanthropist who has supported many charities for over twenty years.
 1. Activist / ˈæktɪvəst / (noun) A person who uses or supports strong actions to help make changes in politics or society (nhà hoạt động xã hội)
  Synonyms – advocate, pation, promoter

  Collocations – antiwar, political,
  Example – He’s been a labor party activist for many years.
 1. Diligent / ˈdɪlɪdʒənt / (adjective) – Careful and using a lot of effort (siêng năng)
  Synonyms – active, hard-working, occupied

  Collocations – person, work, effort
  Example – Leo is very diligent in his work.
 2. Persevering / ˌpɝːsɪˈvɪərɪŋ / (adjective) – Continuing to achieve something despite a difficult or changing situation (kiên nhẫn, bền chí)
  Synonyms – resolved, determined, persistent

  Collocations – effort, spirit, person
  Example – They have a persevering spirit through hardship.
 3. Talented / ˈtæləntəd / (adjective) – With talent, able or skillful (đầy tài năng)
  Synonyms – gifted, skillful, proficient

  Collocations – exceptionally, extraordinarily, incredibly
  Example – Some of these young musicians are hugely talented.

Friends

Bạn bè là một phần không thể thiếu với cuộc sống của mọi người. Nó càng cho thấy tầm quan trọng của việc học những từ vựng IELTS  chủ đề Friends:

 1. Lifelong friend / laɪflɒŋ ˈfrend / (noun) Someone that you connect with, who you think you will be friends with forever (bạn đời, tri kỷ)
  Synonyms – special friend, long-standing friend

  Collocations – become, remain, stay
  Example – We became lifelong friends even after we grew up and left home.
 1. Best friend /best ˈfrend / (noun) – A person’s closest friend (bạn tốt nhất)
  Synonyms – bestie, close friend, soulmate

  Collocations – become, remain, find
  Example – We have been best friends since high school.
 1. Nurture / ˈnɝːtʃər / (verb) – to help a plan or a person to develop and be successful; to take care of, feed, and protect someone or something (khuyến khích)
  Synonyms – nourish, nurse, encourage

  Collocations – children, talent, ambition
  Example – My friend wanted to find the art school that would best nurture his artistic talent.
 1. Same wavelength / ˈseɪm ˈweɪv ˈleŋkθ / (idiom) – To think in a similar way and to understand each other well (cùng tần số với nhau)
  Synonyms – be cast in the same mould, be of like mind

  Example – What makes the problem worse is that Howard and Tina are not on the same wavelength about how to deal with it.
 1. Hit it off / ˌhɪt ˈɪt ɔːf / (idiom) – Be naturally friendly or well suited (tâm đầu tý hợp, ăn ý)
  Synonyms – get on, get along

  Example – We had similar ideas about the show, and the two of us hit it off right away.
 1. Loyal / ˌlɔɪəl / (adjective) – Firm and not changing in your friendship with or support for a person or an organization (trung thành)
  Synonyms – dedicated, devoted, faithful

  Collocations – completely, entirely, totally
  Example – When all her other friends deserted her, Steve remained loyal.
IELTS Speaking Vocabulary: Tổng hợp từ vựng theo 31 chủ đề phổ biến nhất 
Friends Vocabulary
 1. Intimate / ˈɪntəmət / (adjective) Having a very close friendship or personal or sexual relationship (thân mật)
  Synonyms – close, friendly, familiar

  Collocations – relationship, atmosphere, experience
  Example – They have an intimate relationship.
 1. Lose touch / ˈluːz ˈtətʃ / (verb) – To no longer communicate with someone (mất liên lạc)
  Synonyms – out of touch, out of contact, lose contact

  Example – I lost touch with my best friend after she moved to Canada.
 1. Get back in touch with / ˈget bæk ɪn ˈtʌtʃ wɪθ / (verb) – To speak or write to someone again, especially after you have not spoken to them for a long time (liên lạc lại)
  Synonyms – get in contact, come back

  Antonyms – lose contact, lose touch
  Example – I really want to get back in touch with my childhood friend.
 2. Companion / kəmˈpænjən / (noun) – A person you spend a lot of time with often because you are friends or because you are traveling together (người đồng hành)
  Synonyms – buddy, mate, fellow

  Collocations – delightful, faithful, pleasant
  Example – He was an entertaining travelling companion.
 3. Socialize / ˈsoʊʃəlaɪz / (verb) – To spend time with other people for pleasure (hòa mình)
  Synonyms – associate, hang out, go out

  Collocations – with
  Example – Although he works a lot, Mark still finds time to socialize with friends.

Lời kết

TDP IELTS vừa chia sẻ với bạn học bộ tài liệu IELTS Speaking Vocabulary: Tổng hợp từ vựng theo 31 chủ đề phổ biến nhất. Hy vọng với tài liệu được biên soạn bởi TDP IELTS này, độc giả có thể nắm rõ và học tập tiếng Anh dễ dàng hơn.

Nếu bạn còn đang phân vân học IELTS ở đâu, đừng ngần ngại tham khảo ngay TDP IELTS qua website hoặc Facebook: https://www.facebook.com/tdpieltscaptoc, đảm bảo bạn sẽ hết sức hài lòng với dịch vụ mà TDP IELTS mang lại.

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

NHẬN TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY