Cách lập dàn ý IELTS Writing Task 2 và phân tích đề hiệu quả
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Cách Lập Dàn Ý IELTS Writing Task 2 Và Phân Tích Đề Hiệu Quả

Trước khi đi vào viết một bài IELTS Writing Task 2, việc lập dàn ý rất quan trọng để có thể đáp ứng tiêu chí IELTS và tiết kiệm thời gian viết. TDP IELTS gửi đến bạn cách lập dàn ý IELTS Writing Task 2 và phương thức phân tích đề hiệu quả nhất nhé!

Cách lập dàn ý IELTS Writing Task 2 - TDP IELTS

Xem thêm: Lộ trình học IELTS từ 0 đến 6.5 cho người mới bắt đầu

Phân tích đề bài IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 cách viết rất đơn giản nếu bạn áp dụng 2 bước sau:

Xác định chủ đề chung của bài viết

Hãy xem câu hỏi sau đây. Chủ đề là gì?

The crime rate among teenagers has increased dramatically in many countries.

Discuss some possible reasons for this increase and suggest solutions.

Đáp án: teenage crime 

The crime rate among teenagers has increased dramatically in many countries.

Luyện tập

Hãy xem các câu hỏi  sau đây và chọn chọn chủ đề đúng nhất. Hãy nhớ rằng, đây không phải là một phân tích đầy đủ về câu hỏi – bạn chỉ đang tìm chủ đề chung của câu hỏi.

1. ‘Telecommuting’ refers to workers doing their jobs from home for part of each week and communicating with their office using computer technology. Telecommuting is growing in many countries and is expected to be common for most office workers in the coming decades.

How do you think society will be affected by the growth of telecommuting?

 1.   Working from home
 2.   Telecommuting
 3.   Computer technology

2. To what extent is the use of animals in scientific research acceptable?

 1.   Animal research
 2.   Animals
 3.   Scientific research

3. We are becoming increasingly dependent on computers. They are used in businesses, hospitals, crime detection and even to fly planes.

What things will they be used for in the future? Is this dependence on computers a good thing or should we be more suspicious of their benefits?

 1.   The benefits of computers
 2.   Computers in businesses, hospitals, crime detection, and flying.
 3.   Computer dependency

4. In what ways has information technology changed work and working practices in the past 10 years?

 1.   Information technology and work
 2.   Information technology
 3.   Working practices

5. Blood sports have become a hot topic for debate in recent years. As society develops it is increasingly seen as an uncivilized activity and cruel to the helpless animals that are killed. All blood sports should be banned.

Discuss the main arguments for this statement and give your own opinion.

 1.   Animal cruelty
 2.   Blood sports
 3.   Blood sports and uncivilized activity

6. A growing number of people feel that animals should not be exploited by people and that they should have the same rights as humans, while others argue that humans must employ animals to satisfy their various needs, including uses for food and research.

Discuss the arguments in favour of both these positions and state your own position on the issue.

 1.   Satisfying human needs
 2.   Animals and humans
 3.   Animal rights

7. Forests are the lungs of the earth. Destruction of the world’s forests amounts to death of the world we currently know.

To what extent do you agree or disagree?

 1.   The Earth
 2.   Deforestation
 3.   Death of the world

8. The idea of going overseas for university study is an exciting prospect for many people. But while it may offer some advantages, it is probably better to stay home because of the difficulties a student inevitably encounters living and studying in a different culture.

To what extent do you agree or disagree this statement?

 1.   Studying abroad
 2.   Studying
 3.   Living in a different culture

9. Zoos are sometimes seen as necessary but not poor alternatives to a natural environment.

Discuss some of the arguments for and/or against keeping animals in zoos.

 1.   Natural environments
 2.   Alternatives to zoos
 3.   Keeping animals in zoos

10. Many countries are currently witnessing an increase in criminal activity among young people.

Discuss reasons for this phenomenon and suggest ways to deal with the problem.

 1.   Youth crime
 2.   Criminal activity
 3.   Increases in crime

Answer key

 1. B
 2. A
 3. C
 4. A
 5. B
 6. C
 7. B
 8. A
 9. C
 10. A

Xác định nhiệm vụ cụ thể của bài viết

Để chấm điểm bài viết của bạn, giám khảo sẽ xem bạn đã trả lời câu hỏi chưa.

Nếu bạn chỉ trả lời một phần câu hỏi, điều này sẽ làm giảm điểm của bạn cho tiêu chí Task Response/ Task Achievement.

Hãy xem xét cùng một câu hỏi mà chúng ta đã xem xét trong bài trước:

The crime rate among teenagers has increased dramatically in many countries.

Discuss some possible reasons for this increase and suggest solutions.

Trong bài học trước, chúng ta đã xác định chủ đề cho câu hỏi này là ‘teenage crime’.

 Đây là phần nhiệm vụ bạn cần làm ‘Discuss some possible reasons for this increase and suggest solutions.

Đa phần bạn sẽ được yêu cầu làm 2 nhiệm vụ trong một bài luận, trong trường hợp này là:

 1. Why teenage crime has increased
 2. Ways to solve this problem

Bạn PHẢI thảo luận về cả hai điều đó để đảm bảo bạn đã trả lời đầy đủ câu hỏi.

Tránh làm những điều này, vì nó sẽ làm giảm điểm số của bạn trong tiêu chí Task Response/ Task Achievement:

 1.  Chỉ viết về lý do hoặc chỉ giải pháp
 2. Viết hầu hết về lý do và chỉ một phần nhỏ về các giải pháp (hoặc ngược lại)
 3. Viết về lý do và giải pháp cho tội phạm nói chung, và không đề cập đến tội phạm vị thành niên (nhiệm vụ cụ thể của bài)
 4. Không nói được lý do cũng như giải pháp

Cho nên rất  quan trọng là bạn phải dành một chút thời gian ngay từ đầu để đảm bảo rằng bạn xác định nhiệm vụ cụ thể để bạn biết mình phải viết về điều gì.

Cách lập dàn ý IELTS Writing Task 2 - TDP IELTS

Xem thêm:

Các loại câu hỏi khác

Câu hỏi trước vừa rồi khá dễ, vì vậy để xác định nhiệm vụ cụ thể không quá khó.

Tuy nhiên, một số câu hỏi sẽ cần suy nghĩ nhiều hơn để xác định đúng.

Đây là một ví dụ khác:

Advances in technology and automation have reduced the need for manual labour. Therefore, working hours should be reduced.

To what extent do you agree?

Một lần nữa, hãy nhìn vào câu cuối để xác định nhiệm vụ.

Bạn phải nói nếu bạn đồng ý hoặc không đồng ý với việc giảm giờ làm việc nhờ sử dụng máy móc, hay nói cách khác, việc  để cho máy móc sẽ tiếp quản từ một số nhiệm vụ của con người.

Bạn cũng phải cho  biết  bạn đồng ý hoặc không đồng ý đến đâu

Giả sử bạn muốn xem xét cả hai mặt của vấn đề. Do đó, bạn cần thảo luận về lý do tại sao bạn đồng ý và lý do tại sao bạn không đồng ý. Hoặc nói cách khác:

 1.  Những lợi thế của việc giảm giờ làm việc
 2. Những nhược điểm của việc giảm giờ làm việc

Và tất nhiên trong phần mở bài hoặc kết luận, bạn cần làm rõ ý kiến của bạn là.

Luyện tập

1. The rising levels of congestion and air pollution found in most of the world cities can be attributed directly to the rapidly increasing number of private cars in use. In order to reverse this decline in the quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more.

Discuss possible ways to encourage the use of public transport.

 1.   Why people have been using cars more and public transport less
 2.     How to get people to use public transport more
 3.     The causes of increasing congestion and air pollution.

2. Do the benefits of study abroad justify the difficulties? What advice would you offer to a prospective student?

 1.   (1) A discussion of the benefits versus the challenges of studying abroad (2) Strategies to cope with studying abroad
 2.     (1) The benefits of study abroad
 3.     (1) The benefits of study abroad (2) the difficulties of studying abroad

3. Fresh water has always been a limited resource in some parts of the world. Today, however, growing worldwide demand has made this a global problem.

What are the causes of the increased demand and what measure could governments and individuals take to respond to this problem?

 1. (1) The problems with using too much water (2) Government solutions (3) Individual solutions
 2. How (1) Governments and (2) Individuals can solve water shortage problems.
 3. (1) Reasons for increased demand for water (2) Government solutions (c) Individual solutions

4. As global trade increases, many goods including those we use on a daily basis are produced in other countries and transported long distances.

Do the benefits of the trend outweigh the drawback?

 1. (1) The benefits of this (2) The disadvantages of this (3) Your opinion on whether it is more beneficial or not
 2.  The benefits of this (1) Your opinion on whether it is more beneficial or not
 3. (1) The disadvantages of this (2) Your opinion on whether it is more beneficial or not

5. Some people feel that animals should have the same rights as humans, but others think they are not as equal or intelligent as us so should not have the same rights.

Discuss both opinions and give your opinion.

 1. The arguments for giving animals rights (2) The arguments against this
 2. (1) Arguments for having animal rights (2) The arguments against this (3) Your opinion
 3. (1) The reasons why animals are not as equal or intelligent as humans

6. Currently there is a trend towards the use of alternative forms of medicine. However, at best these methods are ineffective, and at worst they may be dangerous.

To what extent do you agree with this statement?

 1. (1) How alternative medicine differs from Conventional medicine
 2. (2) The dangers of alternative medicine
 3. (1) The benefits of alternative medicine (2) The drawbacks of alternative medicine (3) Your opinion

7. Overpopulation of urban areas has led to numerous problems.

Identify one or two serious ones and suggest ways that governments and individuals can tackle these problems.

 1. (1) Problems of overpopulation in urban areas (2) Government solutions (3) Individual solutions
 2. (1) The problems of overpopulation (2) The solutions
 3. (1) How governments can tackle urban overpopulation (2) How individuals can tackle urban overpopulation.

8. Computers should never have been invented.

To what extent do you agree or disagree with this statement?

 1. (1) The reasons why computers were invented (2) The benefits of computers (3) Your opinion.
 2. (1) The problems with computers (2) Solutions to these problems.
 3. (1) The benefits of computers (2) The drawbacks of computers (3) Your opinion

9. Unemployment has become an increasing problem in the recent past.

What factors contribute to an increase in unemployment and what steps can be taken to solve the problem?

 1. (1) The causes of increasing unemployment (2) How to solve this problem
 2. (1) The problems with increasing unemployment (2) How to solve this problem.
 3. (1) The reasons why unemployment is increasing.

10. Some people think that young children should be allowed to do paid work, while others think that this should be illegal.

Discuss both opinions and give your opinion.

 1. (1) The advantages of allowing children to do paid work (2) Your opinion.
 2. (1) The advantages of allowing children to do paid work (2) The disadvantages this (3) Your opinion.
 3. (1) The problems of allowing children to do paid work (2) The benefits of allowing them to do paid work.

Answer key

 1. B
 2. A
 3. C
 4. A
 5. A
 6. C
 7. A
 8. C
 9. A
 10. B

Luyện tập cách lập dàn ý Writing Task 2

Hãy xem lại câu hỏi mà chúng ta đã xem xét trong hai bài học đầu tiên:

The crime rate among teenagers has increased dramatically in many countries.

Discuss some possible reasons for this increase and suggest solutions.

Để đạt điểm cao, bạn không thể chỉ liệt kê một loạt ý tưởng mà cần mở rộng và giải thích những ý tưởng đó.

Nghĩ ý chính

Bạn cần nghĩ câu trả lời cho những câu hỏi sau:

Why has teenage crime increased?

 • Breakdown in the nuclear family
 • Lack of things to do

What can be done about it?

 • Government – Provide better support for families & stricter punishments
 • Individuals – take responsibility

Nghĩ ý bổ trợ

Bây giờ bạn cần phải suy nghĩ về cách bạn sẽ mở rộng và chứng minh những ý tưởng mà bạn đã nghĩ ra. Nói cách khác, bạn cần tự hỏi mình những câu hỏi thêm về từng ý chính của mình. Ví dụ:

 • Why has there been a breakdown in the nuclear family?
 • What is the effect of this?
 • What is a good example of it?

Trả lời những câu hỏi như thế này sẽ đảm bảo rằng bạn đã mở rộng đầy đủ và giải thích tất cả các điểm của mình.

For example:

Why has there been a breakdown in the nuclear family?

– high divorce rates

What is the effect of this?

– no male role model; boys go astray & may commit crime

Lập dàn ý cho IELTS Writing Task 2 chi tiết

 Các bạn có thể tham khảo essay plan bên dưới:

Essay Plan

Why has teenage crime increased?

1) Breakdown in the nuclear family

– high divorce rates = no father as ‘role model’

– boys go astray, drugs & crime

2) Lack of things to do

– e.g. TV has shown nothing to do

– children see crime as entertainment

What can be done about it?

1) Govt – Provide better support for families

– e.g. more youth centers

– guidance and activities, sport

2) Parents – take responsibility

– provide loving environment, relative as role model

Lời kết

Vừa rồi là cách lập dàn ý IELTS Writing Task 2 và phân tích đề hiệu quả nhất dành cho bạn. Đội ngũ của TDP hy vọng bài viết sẽ có thể hỗ trợ hiệu quả khi viết bài IELTS Writing Task 2 nhé!

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

Tiếng Anh trẻ em TDP Junior