Từ vựng chủ đề Work - IELTS Speaking (Update 2024)
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Từ vựng chủ đề Work – IELTS Speaking (Update 2024)

Trong  IELTS Speaking, Work hay Jobs là một trong những chủ đề phổ biến và thường xuyên xuất hiện.  Hôm nay, TDP IELTS sẽ giúp bạn củng cố từ vựng chủ đề Work thường gặp trong IELTS Speaking.

Từ vựng chủ đề Work - IELTS Speaking - TDP IETLS
Từ vựng chủ đề Work – IELTS Speaking – TDP IETLS

Xem thêm: Lộ trình học IELTS từ 0 đến 6.5 cho người mới bắt đầu

Từ vựng chủ đề Work

Học từ vựng ielts theo chủ đề Work qua các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking:

Question 1

  • “How long have you been working for this company?”

I’ve worked for this company for almost three years and really like it. I started working as a Marketing Executive, and then I was given the position I have now.

Tôi đã làm việc cho công ty này gần ba năm và thực sự thích nó. Tôi bắt đầu làm việc với tư cách là Nhân viên Marketing, và sau đó tôi được giao cho vị trí như bây giờ.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2

  • “What are your job responsibilities?”

At my current job, I am in charge of making sure that everyone is doing their jobs well. I’m also in charge of updating clients on project progress and finding out what they need from the project.

Ở công việc hiện tại, tôi chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mọi người đều làm tốt công việc của mình. Tôi cũng phụ trách cập nhật cho khách hàng về tiến độ dự án và tìm hiểu những gì họ cần từ dự án.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3

  • “What do you like about the work you do?”

My current job enables me to talk to experts who are good at what they do and from whom I can learn about marketing trends. The flexibility of this job is also a big plus.

Công việc hiện tại cho phép tôi nói chuyện với các chuyên gia mà giỏi về những chuyện họ làmtừ họ tôi có thể học hỏi về các xu hướng marketing. Tính linh hoạt của công việc này cũng là một điểm cộng lớn.

Question 3 - TDP IELTS
Question 3 – TDP IELTS

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 4

  • “What do you want to change or improve in it?”

I want to get better at my job and help my coworkers do the same. First, I’d like to build a place for employees to relax, like a gym or a room for playing games. I’d also like to shorten work hours so they can spend more time with their families and friends.

Tôi muốn giỏi hơn hơn trong công việc của mình và giúp đồng nghiệp của tôi cũng làm như vậy. Đầu tiên, tôi muốn xây dựng một nơi để nhân viên thư giãn, như phòng tập thể dục hoặc phòng chơi game. Tôi cũng muốn rút ngắn giờ làm việc để họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè của họ.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 5

  • “Do you think job satisfaction is more important than salary when choosing a job?”

When choosing a job, job satisfaction is more important than pay because without it, you might not have enough motivation to do the job well. If you’re not happy at work, it’s hard to be happy in your personal life.

Khi lựa chọn một công việc, sự hài lòng với công việc quan trọng hơn lương vì nếu không có nó, bạn có thể không có đủ động lực để hoàn thành tốt công việc. Nếu bạn không hạnh phúc trong công việc, thì thật khó để hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 6

  • “What skills do you think are needed to get a good job these days?”

First, to get a good job these days, you need the right education, professional skills, and experience, all of which have a direct effect on how well a job is done. Aside from that, you also need good communication skills, time management skills, project management skills and the ability to use technology.

Đầu tiên, để có được một công việc tốt ngày nay, bạn cần có trình độ học vấn, kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp, tất cả đều có ảnh hưởng trực tiếp đến việc công việc được hoàn thành tốt như thế nào. Bên cạnh đó, bạn cũng cần có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng quản lý dự án và khả năng sử dụng công nghệ tốt.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 7

  • “Do you think women should be able to do all the same jobs that men do?”

Yes, men and women are just as good at any job. Some people think that women aren’t as good as men in some jobs because that’s what people have always thought. However, this is an old idea that isn’t true anymore because women have shown they are just as capable and skilled as men in every field.

Đúng, đàn ông và phụ nữ đều giỏi như nhau trong bất kỳ công việc nào. Một số người cho rằng phụ nữ không giỏi bằng nam giới trong một số công việc bởi vì đó là điều mà mọi người luôn nghĩ. Tuy nhiên, đây là một quan niệm cũ không còn đúng nữa vì phụ nữ đã chứng tỏ họ có năng lực và kỹ năng như nam giới trong mọi lĩnh vực.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 7 - TDP IELTS
Question 7 – TDP IELTS

Question 8

  • “How has technology changed the way we work?”

Technology has changed the way we do our jobs. For example, thanks to technology, many robots can now do jobs more quickly and effectively. Also, we don’t use much paper anymore.

Công nghệ đã thay đổi cách chúng ta thực hiện công việc của mình. Ví dụ, nhờ công nghệ, nhiều robot hiện có thể thực hiện công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ngoài ra, chúng tôi không sử dụng nhiều giấy nữa vì chúng tôi có thể viết và lưu mọi thứ trên máy tính.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lời kết

Trên đây là những từ vựng tiếng anh chủ đề job giúp bạn củng cố kiến thức. TDP IELTS sẽ là một trung tâm uy tín và đáng để đồng hành nếu bạn đang có nhu cầu học IELTS đấy.

Tìm hiểu thêm: Từ vựng ielts theo chủ đề Photographs – IELTS Speaking

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

Tiếng Anh trẻ em TDP Junior