IELTS Vocabulary: Newspapers and magazines (update 2023)
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Từ vựng chủ đề Newspapers and Magazines – IELTS Speaking (2023)

Newspapers and magazines – sách báo là một chủ đề gần gũi với chúng ta. TDP IELTS hôm nãy sẽ mang đến cho bạn bộ từ vựng chủ đề Newspapers and Magazines nhé.

Từ vựng chủ đề Newspapers and magazines - IELTS Speaking - TDP IELTS
Từ vựng chủ đề Newspapers and magazines – IELTS Speaking – TDP IELTS

Xem thêm: Lộ trình học IELTS từ 0 đến 6.5 cho người mới bắt đầu

Từ vựng chủ đề Newspapers and magazines 

Từ vựng Newspaper and magazine ielts speaking part 1:

Question 1

  • “Which magazines and newspapers do you read?”

I like to read daily newspapers and news magazines like “The Times” and “The New Yorker” because they allow me to learn about the latest news and trends that are shaping our world and society.

Tôi thích đọc các tờ báo và tạp chí tin tức hàng ngày như “The Times” và “The New Yorker” vì chúng cho phép tôi tìm hiểu về những tin tức và xu hướng mới nhất đang định hình thế giới và xã hội của chúng ta.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2

  • “What kinds of articles are you most interested in?”

I like to read travel stories because they teach me about different countries, cultures, and ways of life. I like to read about computers because I sometimes mess around with mine.

Tôi thích đọc những câu chuyện du lịch vì chúng dạy tôi về các quốc gia, nền văn hóa và lối sống khác nhau. Tôi thích đọc về máy tính bởi vì đôi khi tôi làm rối tung lên với máy tính của mình.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3

  • “Have you ever read a newspaper or magazine in a foreign language?”

Yes, I read newspapers and magazines in English as well as in my native language. This helps me learn and understand the news in a more objective way.

Có, tôi đọc báo và tạp chí bằng tiếng Anh cũng như bằng tiếng mẹ đẻ của tôi. Điều này giúp tôi học và hiểu tin tức một cách khách quan hơn.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3 - TDP IELTS
Question 3 – TDP IELTS

Question 4

  • “Do you think reading a newspaper or magazine in a foreign language is a good way to learn the language?”

Yes, I do think that reading a newspaper or magazine in a foreign language is a good way to learn it. By doing this, we can learn how to say different things in that language and how to use certain words or phrases in different ways.

Đúng, tôi nghĩ rằng đọc một tờ báo hoặc tạp chí bằng tiếng nước ngoài là một cách tốt để học nó. Bằng cách này, chúng ta có thể học cách nói những điều khác nhau bằng ngôn ngữ đó và cách sử dụng các từ hoặc cụm từ nhất định theo những cách khác nhau.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 5

  • “Do you read a newspaper daily?”

Yes, I read a newspaper daily, primarily online, because it helps me stay informed with correct news and viewpoints. These newspapers are fun and informative.

Đúng vậy, tôi đọc báo hàng ngày, chủ yếu là trực tuyến, vì nó giúp tôi cập nhật tin tức và quan điểm chính xác. Những tờ báo này rất vui và nhiều thông tin.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3 - TDP IELTS
Question 3 – TDP IELTS

Question 6

  • “What’s the difference between a newspaper and a magazine?”

There are some differences between them. Newspapers come out every day and usually have short stories about a wide range of news from the past 24 hours. Magazines come out less often, usually once a week or once a month, and they go into more detail about certain topics.

Có một số khác biệt giữa chúng. Báo chí ra hàng ngày và thường có những mẩu chuyện ngắn về một loạt các tin tức trong 24 giờ qua. Tạp chí ra mắt ít thường xuyên hơn, thường là một lần một tuần hoặc một lần một tháng, và chúng đi vào chi tiết hơn về các chủ đề nhất định.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 7

  • “Is it easier to share news today than it was in the past?”

Yes, it is easier to spread news now than it was in the past. This is because there is so much technology available, like satellite TV, FM radio, online newspapers and magazines…. Since people can use these devices at any time and from anywhere, it is easy to spread news 24/7.

Vâng, bây giờ việc lan tỏa tin tức dễ dàng hơn so với trước đây. Điều này là do có rất nhiều công nghệ sẵn có, như truyền hình vệ tinh, đài FM, báo và tạp chí trực tuyến …. Vì mọi người có thể sử dụng các thiết bị này bất cứ lúc nào và từ bất cứ đâu, nên rất dễ dàng để lan tỏa tin tức 24/7.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 8

  • “Which one is more important – domestic or international news? Why?”

We need to know about both domestic and international news as we live in a global society where our economies and cultures are linked. What happens in one part of the world affects many people in another.

Chúng ta cần biết về cả tin tức trong nước và quốc tế khi chúng ta đang sống trong một xã hội toàn cầu, nơi các nền kinh tế và văn hóa của chúng ta được liên kết với nhau. Những gì xảy ra ở một nơi trên thế giới ảnh hưởng đến nhiều người ở nơi khác.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lời kết

Trên đây là những từ vựng về chủ đề Newspapers trong IELTS Speaking. TDP IELTS sẽ là một trung tâm uy tín và đáng để đồng hành nếu bạn đang có nhu cầu học IELTS đấy.

Tìm hiểu thêm: Từ vựng IELTS theo chủ đề Festival- Speaking

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY